Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments de la Creativitat i Models d'Innovació

5 ECTS

Obligatòria

Dinamització de Grups de Treball

5 ECTS

Obligatòria

Pensament Visual i Representació

5 ECTS

Obligatòria

Tècniques d'Ideació i Tangibilització d'Idees

5 ECTS

Obligatòria

Testeig i Validació de Projectes

5 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Postgrau

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Analitzar els objectes, comunicacions i espais habitables per a detectar-hi problemes de
disseny, aportar solucions alternatives i avaluar la viabilitat social, tecnològica i econòmica.
- Avaluar usos i programar funcions orientats a la concepció i formalització de projectes de disseny i innovació.
- Sintetitzar aquells coneixements i habilitats d’expressió plàstica, de tècniques de representació i de materials i tecnologies productives que permetin plantejar i desenvolupar projectes de disseny.
- Utilitzar les tècniques bàsiques d’expressió per a representar i crear formes en dues o tres dimensions.
- Demostrar comprendre el funcionament de l’entorn econòmic, empresarial i institucional en el qual es contracten i desenvolupen professionalment els projectes i les activitats de disseny.
- Demostrar conèixer l’entorn institucional i associatiu del món professional del disseny i el paper que juguen les diferents entitats i agents socials.
- Formular i estructurar un pla de negoci orientat al desenvolupament de productes o
d’empreses i avaluar la seva viabilitat.
- Demostrar conèixer els mètodes d’investigació rellevants per a la projectació i la teoria, l’anàlisi i la crítica del disseny i de l’art.

Competències transversals

- Comunicar oral i escrita en la llengua nativa i en altres llengües com ara l’anglès que permeti treballar en un context internacional.
- Treballar en equip i aptituds per al diàleg amb els diferents agents i disciplines que poden intervenir en el desenvolupament d’un projecte de disseny.
- Coordinar, dirigir i liderar grups de treball al voltant d’un projecte de disseny, o bé on el disseny ocupi un lloc rellevant.
- Actuar amb iniciativa i esperit emprenedor.
- Actuar de forma resolutiva i de presa de decisions.
- Adaptar-se a l’entorn professional nacional i internacional i, en particular, als canvis
tecnològics, socials i econòmics que es van produint.
- Integrar i sintetitzar coneixements adquirits en contextos i situacions diferents, amb flexibilitat i creativitat.
- Orientar l’acció del disseny a partir de valors de respecte a l’entorn ambiental i amb criteris de sostenibilitat.
- Demostrar que coneix els fenòmens innovadors i els nous llenguatges i propostes culturals.
- Demostrar predisposició envers el rigor i l’experimentació propis del mètode científic.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Processos de Disseny per a l'Emprenedoria i la Innovació

Vols rebre més informació?