Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal

Formació que capacita per a la realització d'informes pericials d'anàlisi del fet delictiu al servei dels Tribunals de Justícia aportant coneixements de propietat intel·lectual i industrial

Assignatura Crèdits Caràcter

Intel.ligència criminal

15 ECTS

Obligatòria

Policia Científica

15 ECTS

Optativa

Documentoscòpia

15 ECTS

Optativa

Itineraris

Aquesta diplomatura forma part del màster en Criminalística

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Capacitar per realitzar informes basats en la inspecció tècnica ocular i la recopilació de dades.
- Aplicar les tècniques de fotografia, vídeo, infoanàlisi i infografia, així com l'aplicació de protocols de recopilació de dades i indicis per tal d'assessorar en les directrius de la investigació d'un fet il.lícit, o d'un fet estrany o accident.
- Realitzar informes en el que es combinen diverses tecnologies científiques dirigides a l'aclariment d'un fet il.lícit per la seva aportació com a prova en un procediment judicial.
- Coordinar els dictàmens de diversos especialistes i incloure'ls en un informe en què aquest professional fa una integració Criminalistica conjunta i extrau unes conclusions que impliquen un nou dictamen criminalista combinat.
- Integrar recursos i sumar mètodes i tècniques de la Criminalistica per arribar a un dictamen global combinat.
- Aportar judicis per orientar al jutge des del punt de vista de la Criminalistica sobre la idoneïtat o sobre la contradicció dels informes tècnics de la prova aportats al procediment.
- Analitzar críticament les aplicacions tècniques argumentades en el conjunt de dictàmens de les especialitats criminològiques aportats a la prova judicial.
- Elaborar informes en el que es combinen diverses tecnologies científiques dirigides a l'aclariment d'un fet il.lícit per la seva aportació com a prova en un procediment judicial.
- Revisar i coordinar els dictàmens de diversos especialistes i incloure'ls en un informe en què aquest professional fa una integració criminalística conjunta i extrau unes conclusions que impliquen un nou dictamen criminalista combinat.

Especialitat: Documentoscòpia, Anàlisi d'Intel•ligència documental i Peritatge en Propietat Intel•lectual i Industrial)

- Certificar i dictaminar si un grafisme o composició gràfica dubtosa es pot considerar imitació o no d'un altre original.
- Emetre informes o dictàmens tant en les modalitats de grafística comde documentoscòpia en cas de plagis de formes i suports de productes industrials en marques i patents
- Adquirir competència per observar, analitzar i poder establir el grau de semblança d'impresos de marques, amb el superior criteri tècnic per poder donar les raons pericials que estableixin si poden considerar-se o no plagis.
- Emetre informes o dictàmens judicials d'identificació de l'autoria intel.lectual d'un escrit imprès per l'aplicació de tècniques de sociolingüística forense (és capaç d'extraure les expressions de tipus inconscient, les construccions i combinacions que orienten cap una determinada personalitat en l'autoria de l'escrit).

Especialitat: Conseller en ciències forenses

- Aplicar tècniques de lofoscòpia i de comparació identificativa de rastres per aplicar les classificacions i extraure els principals elements qualitatius i quantitatius d'identificació.
- Aplicar la integració de recursos i sumar mètodes i tècniques de la criminalística per arribar a un dictamen global combinat.
- Elaborar informes criminalístics basats en la identificació d'empremtes dactilars, identificació d'armes, marques, restes o elements en relació a un fet il.lícit i les seves circumstàncies per relacionar-lo a la prova judicial.
- Aportar judicis per orientar al jutge des del punt de vista de la Criminalistica sobre la idoneïtat o sobre la contradicció dels informes tècnics de la prova aportats al procediment.

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió de l'àrea de coneixement
- Reconèixer i resoldre problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes
- Realitzar la recerca de dades a institucions i biblioteques. Accés a bases de dades, navegació selectiva per Internet.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals
- Comunicar-se oralment i per escrit: utilitzar les terminologies científiques adequades , amb coneixements específics de termes tècnics en català, anglès i francès; redactar informes professionals; escriure publicacions; defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.
- Capacitar pel treball en equip.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal: Especialitat Conseller/a en Ciències Forenses.
Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal: Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel.lectual i Industrial.

Vols rebre més informació?