Postgrau en Pèrit Cal.lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense

Formació i habilitació professional en l'anàlisi d'escrits i documents mitjançant tècniques avançades d'identificació i comprovació per actuar com a Perit Cal·lígraf Judicial

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments culturals i científics de la perícia cal.ligràfica judicial

6 ECTS

Obligatòria

Mètodes i tècniques de perícia cal.ligràfica judicial de les escoles d'Europa

6 ECTS

Obligatòria

Grafística, grafoanàlisi de l'escriptura i peritatge sociolingüístic

6 ECTS

Obligatòria

Documentoscòpia

6 ECTS

Obligatòria

Dret aplicat a la UE

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Capacitat professional per ser inclòs en els llistats del Departament de Justícia i ser designat pels Jutjats i Tribunals com a pèrit judicial per tal de certificar i dictaminar l'autenticitat o falsedat de l'escriptura i grafismes, principalment manuscrits, firmes i rúbriques (el pèrit cal.lígraf judicial titulat per la UAB és capaç de verificar signatures i manuscrits en contractes, albarans, xecs, lletres de canvi, notes testamentàries, vots per correu, missives, anònims, pintades i presentar el seu dictamen en qualsevol procediment judicial per designació judicial o a instància de part legítima).
- Capacitat professional per certificar i dictaminar sobre l'autenticitat o falsedat d'impresos i el seu suport en paper, cartolina, plàstic o d'altres (el pèrit de la UAB és capaç de verificar si realment són verídics els bitllets o paper moneda, documents oficials, mercantils i privats i explicar el tipus d'alteració que ha detectat en un document).
- Capacitat professional per certificar i dictaminar sobre la identificació de documents mecanografiats.
- Emissió d'informes o dictàmens d'identificació de l'autoria d'un escrit a màquina o d'ordinador per l'aplicació de tècniques de sociolingüística forense (és capaç d'extraure les expressions de tipus inconscient, les construccions i combinacions que orienten cap una determinada personalitat en l'autoria de l'escrit).
- Emissió d'informes o dictàmens en cas de plagis de grafismes, formes i suports en marques i patents (també adquireix competència per observar, analitzar i poder establir el grau de semblança d'impresos de marques, amb el suficient criteri tècnic per poder donar les raons pericials que estableixin si poden considerar-se o no plagi.

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió de l'àrea de coneixement
- Reconèixer i solventar problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes
- Realitzar la recerca de dades a institucions i biblioteques. Accés a bases de dades, navegació selectiva per Internet.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals.
- Comunicar-se oralment i per escrit:
. utilitzar les terminologies científiques adequades, amb coneixements específics de termes tècnics en català, anglès i francès.
. redactar informes professionals
. escriure publicacions
. defensar i argumentar oralment les seves aportacions
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.
- Capacitar pel treball en equip.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau en Pèrit Cal.lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense

Vols rebre més informació?