Assignatura Crèdits Caràcter

Generalitats

10 ECTS

Obligatòria

Pràctica diària en optometria clínica

10 ECTS

Obligatòria

Proves complementàries. Especialitats

5 ECTS

Obligatòria

Cures al pacient oftalmològic i gestió dels recursos humans i materials

5 ECTS

Obligatòria

Treball final de diplomatura

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir coneixements sobre les noves tecnologies en oftalmologia: aparells per a examen bàsic i examen complementari, avaluació de la visió binocular.

- Adquirir coneixements de les diferents lents intraoculars, medició de l'agudesa visual, estereopsis.

- Realitzar proves pre-operatòries de lasik, PRK/PTK, segments intracorneals, queratomia arcuata,glaucoma, camps visuals, etc
- Realitzar una bona atenció al pacient oftalmològic: educació sanitària.

Competències transversals

Recollida de documentació per publicacions, presentació de resultats d'estudis en congressos. També treball en equip en combinació amb altres subespecialitats, treballs de recerca i recollida d'informació per publicacions i presentacions en congressos nacionals i internacionals.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Optometria Clínica

Vols rebre més informació?