Assignatura Crèdits Caràcter

Valoració Diagnòstica en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil

6 ECTS

Obligatòria

Neurobiologia dels Trastorns Psicopatològics

6 ECTS

Obligatòria

Trastorns del Neurodesenvolupament i de la Conducta

6 ECTS

Obligatòria

Trastorns Emocionals en Infància i Adolescència

6 ECTS

Obligatòria

Intervencions Terapèutiques en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil

10 ECTS

Obligatòria

Recursos Assistencials i Psiquiatria Forense en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diploma de postgrau en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència, es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular la diploma de postgrau sencera.
- Matricular-se als quatre cursos que s'ofereixen independentment dins del programa de diploma de postgrau i un cop superats tots, matricular-se als crèdits restants.

Aquest programa forma part del màster en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència (2407).

Programes relacionats

Curs en Intervencions Terapèutiques en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil
Curs en Neurobiologia dels Trastorns Psicopatològics
Curs en Trastorns del Neurodesenvolupament i de la Conducta
Curs en Trastorns Emocionals en Infància i Adolescència
Curs en Valoració Diagnòstica en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

S'estableixen segons els següents indicadors:

1. VALORACIÓ DIAGNÒSTICA EN PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL
- Conèixer els principals manuals i classificacions diagnòstiques dels trastorns mentals.
- Conèixer el desenvolupament normal: preescolar, infància i adolescència
- Dominar les habilitats d'exploració i d'escales diagnòstiques a l'avaluació clínica:
- Utilitzar correctament les tècniques i escales d'avaluació clínica, neuropsicològica i psicomètrica.
- Dominar els sistemes i classificacions diagnòstiques en psiquiatria.
- Conèixer i poder realitazar la formulació del cas i la integració de la informació. Diagnòstic i pla terapèutic. Elaboració de l'informe.

2.MADURACIÓ I DESENVOLUPAMENT A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA
- Conèixer les bases neurobiològiques del desenvolupament del SNC
- Aprendre les perspectives neurobiològicques en el desenvolupament de psicopatologia.
- Conèixer els efectes dels trastorns cerebrals en la presència de psicopatologia
- Saber sobre els aspectes psicosocials que afecten al correcte desenvolupament i a la infància i l'adolescència: Maltracte infantil, Abus sexual, Internament residencial i Acollida en família i Adopció.

3. ELS TRASTORNS PSICOPATOLÒGICS EN LA PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANTO-JUVENILS
- Conèixer la nosologia i nosotàxia dels trastorns psicopatològics.
- Aprendre les manifestacions clíniques nuclears, història natural, epidemiologia i substrat neurològic putatiu dels trastorns afectius, d'ansietat, de personalitat, obsessiu-compulsiu, psicòtic, dèficit d'atenció-hiperactivitat, autisme i trastorns d'aprenentatge.
- Conèixer l'inici, curs, pronòstic, maneig, epidemiologia i impacte en la salut pública de les alteracions associades a prematuritat, paràlisi cerebral, epilèpsia, trastorns del moviment, lesions cerebrals traumàtiques i vasculars, dèficit d'atenció-hiperactivitat, trastorns de l'espectre autista i trastorns específics d'aprenentatge.
- Aprendrea interpretar l'exploració del perfil cognitiu, conductual i emocional.

4.INTERVENCIONS TERAPÈUTIQUES EN PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL
- Conèixer les particularitats i especificitats de la intervenció en l'àmbit infantil-juvenil. En aquestes etapes més primerenques, conèixer la intervenció en l'àmbit familiar.
- Elaborar l'estratègia terapèutica més adient pel pacient segons els resultats obtinguts en el procés de valoració diagnòstica.
- Familiaritzar-se en la intervenció en psicopatologia, i totes les dificultats relaciones amb la conducta, emocions i estat d'ànim.
- Instrucció sobre les indicacions, contraindicacions, interaccions i efectes adversos i col·laterals dels principals agents farmacològics emprats en el tractament dels trastorns neurodesenvolupament i les seves etiologies de base.

5.RECURSOS ASSISTENCIALS I PSIQUIATRIA FORENSE EN PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL)
- Conèixer els dispositius assistencials existents a l'àmbit de la psiquiatria i psicologia infanto-juvenil: Urgències, Unitats d'hospitalització, Hospital de dia Interconsulta. i Centres de Salut Mental Infanto-Juvenils (CSMIJ).
- Conèixer els diferents professionals que treballen a l'equip interdisciplinari de Salut Mental: Treball social, Infermeria, Educador social i el professor.
- Abordar els principals aspectes de la psiquiatria forense en la infància i l'adolescència: Dret penal i edat penal. Responsabilitat penal juvenil. Aspectes psiquiàtrics i del desenvolupament. Testificació en tribunal de justícia Funció de l'expert en psiquiatria infanto-juvenil actuant de perit judicial Ètica a la pràctica de la psiquiatria (nen, adolescent i jove).

Competències transversals

- Dominar la terminologia psicopatològica per comprendre i interactuar eficaçment amb
d'altres professionals.
- Actualització continuada dels coneixements de la professió.
- Adquirir habilitats de comunicació, podent transmetre de forma concreta i precisa la informació.
- Saber treballar en equip.
- Adquirir capacitat de resposta per gestionar correctament els problemes i conflictes que poden sorgir en la praxis professional.
- Redacció d'informes clínics.
- Fer servir les fonts documentals i mostrar un domini en les estratègies d'accés a la informació.
- Analitzar treballs, articles, recerques de la professió des d'una perspectiva crítica.
- Valorar els punts forts i febles d'un treball d'investigació, sabent analitzar les implicacions pràctiques i teòriques del mateix.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència

Vols rebre més informació?