Continguts

El Postgrau té una orientació eminentment pràctica amb la integració de l'alumne/a en les tasques ordinàries d'avaluació, diagnòstic i tractament en 2 temes fonamentals: Discapacitat intel.lectual i autisme i Trastorns de comportament infantojuvenil.

Assignatura Crèdits Caràcter

Malaltia crònica (Discapacitat intel.lectual i autisme) i trastorns del comportament

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques I: Malaltia Crònica i Trastorns del Comportament

15 ECTS

Obligatòria

Memòria de pràctiques I

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta diplomatura de postgrau forma part del màster en Psicopatologia Clínica Infanto-Juvenil (1782).

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

En els àmbits de discapacitat intel.lectual, autisme i trastorns del comportament:

- Reconèixer les principals influències en els trastorns i els problemes clínics que es donen en la infantesa i adolescència.
- Identificar les variables funcionals d'adquisició i manteniment dels problemes i trastorns de la infantesa i adolescència en general i, específicament, en els àmbits abans esmentats.
- Proposar i negociar les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció amb el nen o adolescent, amb la família i amb els agents educatius: formular els objectius en termes operatius, prioritzar-los i establir criteris per seleccionar les conductes objectiu.
- Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats del nen o adolescent i del seu entorn: reconèixer les etapes del procés d'avaluació clínica i formular hipòtesis i identificar els factors que determinen la problemàtica actual.
- Identificar i reconèixer els principals mètodes i instruments d'avaluació i diagnòstic en la infància i l'adolescència.
- Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i instruments de mesura i intervenció adequats en cada situació o context d'avaluació específics: establir les característiques principals del nen o adolescent i del seu entorn i en funció d'aquesta informació establir i proporcionar els medis adequats i necessaris per l'avaluació i intervenció clíniques.
- En la intervenció clínica identificar, preparar i dur a terme el tipus de teràpia més adequada pel nen, adolescent i la família a partir dels resultats de l'avaluació i el diagnòstic.
- Establir l'adequació de la intervenció psicològica o psicopedagògica quant a l'adherència al pla d'intervenció i l'aconseguiment dels objectius establerts prèviament.
- Elaborar i redactar informes psicològics o psicopedagògics sobre els resultats de l'avaluació, la intervenció o els serveis sol•licitats: organitzar la informació rellevant del cas, elaborar els resultats de forma operativa, indicar els objectius d'intervenció o de millora i seleccionar el lèxic i la informació apropiats en funció del destinatari de l'informe.
- Adquirir les habilitats de comunicació necessàries per adequar-se a les característiques específiques de l'entrevista d'avaluació, seguiment i devolució i de l'intercanvi d'informació amb infants i adolescents, amb la família i amb els educadors.
- Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits en la teoria i en la pràctica en psicopatologia infantojuvenil.
- Actuar de manera ètica.
- Valorar i criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre l'infant o adolescent, sobre la seva família i sobre els agents educatius implicats en la seva formació.

Competències transversals

- Saber comunicar de manera concreta i precisa una informació
- Aprendre a treballar en equip
- Resoldre els problemes que es puguin donar en la praxis professional
- Actualitzar de manera continuada els coneixements de psicopatologia
- Analitzar treballs i recerques de la psicopatologia des d'una perspectiva crítica.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau en Malaltia Crònica i Trastorns del Comportament Infantojuvenil

Vols rebre més informació?