Continguts

És un programa que imparteix teòrica i eminentment pràctica en psicologia clínica (avaluació i intervenció) i medicina conductual aplicada a alteracions com per exemple: el càncer, la diabetis, els trastorns coronaris, els trastorns alimentaris, del son, afectius, d'ansietat, entre altres.

Assignatura Crèdits Caràcter

Intervenció en psicologia clínica i de la salut

15 ECTS

Obligatòria

Pràctiques hospitalàries II

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Al finalitzar el programa, l'alumne/a ha de saber:

- Saber utilitzar els procediments d'intervenció psicològica aplicables a les diferents àrees de la psicologia clínica i de la medicina conductual
- Saber dissenyar tècniques d'intervenció específiques

Competències transversals

- Saber treballar en un equip multidisciplinari
- Tenir les destreses socials necessàries relacionades amb el tracte amb persones amb problemes de salut
- Tenir una bona comunicació oral i escrita
- Saber realitzar informes escrits
- Saber portar a terme una recerca
- Tenir iniciativa per desenvolupar noves activitats

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Intervenció en Psicologia Clínica i de la Salut

Vols rebre més informació?