Postgrau en Iniciació Professional a l'Empresa (programa CITIUS UAB)

Per formar-te en gestió empresarial, per conèixer i comprendre la informació que genera l'empresa i saber utilitzar-la en la presa de decisions derivades de la gestió diària

Continguts

El Postgrau en Iniciació Professional a la Empresa té una àmplia oferta de mòduls presencials i online entre els que l'alumne pot triar en major o menor mesura en funció dels seus estudis d'origen.

L'oferta està estructurada de manera que les assignatures que es consideren fonamentals per la visió complerta de la empresa i el seu entorn tenen la consideració d' OBLIGATÒRIES I PRESENCIALS mentre que la oferta de optatives escollides per l'alumne segons la especialització que desitgi tenen majoritàriament caràcter online. La tria d'aquests continguts depèn dels interessos de l'alumne i de les característiques de les pràctiques que està desenvolupant a l'empresa.

Assignatura Crèdits Caràcter

Direcció Estratègica

6 ECTS

Obligatòria

Negociació, comunicació, relacions laborals i aspectes mercantils

6 ECTS

Optativa

Gestió Estratègica dels Recursos Humans

6 ECTS

Optativa

Finances Aplicades a la Gestió I

6 ECTS

Optativa

Màrqueting Digital

6 ECTS

Optativa

Gestió de la Comunicació Empresarial

6 ECTS

Optativa

Gestió dels Sistemes d'Informació

6 ECTS

Optativa

Gestió de la Qualitat, Processos i Projectes

6 ECTS

Optativa

Anàlisi i Gestió d'Empresa a través de la Informació Comptable

6 ECTS

Optativa

Estructuració d'un Pla d'Empresa Sòlid i Invertible: com Convertir una Idea de Negoci en una Projecte Viable

6 ECTS

Optativa

Personal Development

6 ECTS

Optativa

Business Game

6 ECTS

Optativa

Indústria 4.0

6 ECTS

Optativa

Funció Directiva

6 ECTS

Optativa

Pràctiques a l'Empresa

15 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Postgrau

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest programa forma part del Màster en Gestió Empresarial.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Calcular els ratis fonamentals per estudiar la viabilitat d'un projecte empresarial.
- Analitzar les variables clau a l'hora de desenvolupar una estratègia expansiva en un nou país.
- Intentar distingir les millor opcions d'expansió de l'empresa.
- Intentar visualitzar les oportunitats de negoci empresarial.
- Saber expressar l'estat comptable d'un departament o establiment de manera acurada.
- Conèixer les tècniques i tendències en gestió més actuals del món empresarial.
- Conèixer el funcionament de totes les àrees de gestió d'una empresa.
- Relacionar les variables de l'entorn macro i preveure el seu impacte en el departament/establiment.
- Saber desenvolupar la millor estratègia de negoci en funció dels objectius a assolir.
- Conèixer les possibilitats que ofereixen les TIC i, concretament, els SIG per a la gestió.

Competències transversals

- Tenir esperit crític-constructiu.
- Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Desenvolupar capacitat per a prendre decisions dins de l'àmbit de la gestió.
- Fer presentacions i exposicions en públic de forma correcta i professional.
- Demostrar capacitat de negociació.
- Tenir iniciativa individual.
- Desenvolupar l'automotivació i superació en entorns complexes.
- Saber gestionar projectes dins de l'entorn de l'empresa.
- Tenir la capacitat d'adaptar-se a equips de treball de caràcter interdisciplinari.
- Organitzar i planificar plans de treball i tasques específiques dins de l'àmbit de l'empresa.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Iniciació Professional a l'Empresa

Vols rebre més informació?