Postgrau en Iniciació Professional a l'Empresa (programa CITIUS UAB)

Presentació

CITIUS ofereix la possibilitat als nous titulats, amb independència de la seva titulació i universitat d'origen, de conèixer el funcionament d'importants empreses, d'integrar-s'hi i de formar part del mercat laboral, tot ampliant la seva formació universitària.

De l'import total de la matrícula (3.564 euros), l'empresa assumirà 3.300 euros i l'alumne els 264 euros restants.

Per a obtenir el diploma de postgrau, l'alumne haurà de dur a terme i superar satisfactòriament una estada obligatòria d'11 mesos de pràctiques a l'empresa equivalent a 15 crèdits ECTS de docència tutoritzada a raó de 3.75 hores al dia, cursar i superar assignatures teòriques fins a un total de 18 crèdits ECTS, i realitzar i superar un treball de postgrau de 6 crèdits ECTS de docència tutoritzada. La durada total del programa de postgrau serà de, com a màxim, 15 mesos.

Objectius

- Dotar l'alumne de les eines que li permetin incorporar a l'empresa aquells coneixements de que ja disposa d'una manera beneficiosa per ambdues parts. En la mesura que aquest objectiu s'assoleixi, es pot aspirar a gestionar de manera eficient i satisfactòria un equip de persones (unitat o departament) atenent criteris de viabilitat econòmica i de qualitat.


- Oferir una formació integrada de la gestió general d'una empresa a curt i a llarg termini, emmarcada en l'entorn de transformació actual del concepte d'empresa àgil i dinàmica. En aquest sentit, s'analitzen els sistemes de direcció en cadascuna de les àrees funcionals i s'integren en una direcció estratègica corporativa i de grup. Un cop assolit aquest objectiu, l'alumne demostrarà una versatilitat que el capacitarà per a liderar qualsevol departament o nou projecte.

- Objectius específics itinerari FONAMENTS;
. Facilitar els coneixements fonamentals per entendre l'empresa i el seu entorn.
. Facilitar la incorporació d'aquests alumnes a l'activitat de l'empresa de manera que puguin incorporar els seus coneixements en benefici de la competitivitat empresarial.

- Objectius específics itinerari ESTUDIS AVANÇATS D'EMPRESA;
. Proporcionar i ampliar coneixements, habilitats i tècniques específiques que capacitin els alumnes per dirigir, administrar i gestionar unitats de negoci i empreses de forma innovadora, estratègica i eficaç.
. Especialitzar-se en alguna de les àrees empresarials de la mà d'unes pràctiques i d'unes assignatures de caràcter específic.

Requisits d'accés

El programa Citius s'adreça a titulats universitaris, procedents de totes les universitats catalanes i de la resta de l'estat, europees i de la resta del món.

Els estudiants que poden accedir al programa han de complir amb els següents requisits:

- Estar en possessió d'un títol universitari oficial, homologat o homologable, de diplomat, llicenciat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer superior o enginyer tècnic, que s'adeqüi a alguna de les places ofertes al programa, i que s'hagi obtingut en els darrers 4 anys anteriors a la sol·licitud de la beca.
- Ser ciutadà espanyol o de la Unió Europea. Criteri de no aplicació excepcional si l'empresa així ho demana (en el cas de ciutadans de fora de la Unió Europea: tenir permís de residència, o haver viscut a Espanya durant almenys dos anys en el moment de la incorporació al programa).
- Ser menor de 30 anys.
- No haver obtingut plaça amb anterioritat al programa.

La condició de becari del programa Citius és incompatible amb qualsevol feina remunerada, amb la percepció de la prestació de l'atur, o amb altra beca de qualsevol tipus, així com amb qualsevol activitat acadèmica o professional que impedeixi la normal realització de les pràctiques o de l'activitat lectiva del programa.

Sortides professionals

- Aportació de les capacitats de l'alumne a qualsevol àmbit de la gestió empresarial tant en l'àmbit de l'empresa MICRO o PIME com a qualsevol departament dels grans grups empresarials on han realitzat les pràctiques. Alguns alumnes també han optat per la consultoria en àmbits específics com el màrqueting o les finances.
- Tasques de direcció als departaments de grans empreses, com ara al de màrqueting, operacions, finances, etc.
- Tasques de gestió a institucions públiques.
- Tasques de gestió a petites empreses.
- Consultoria.
- Emprenedoria d'empreses.

Contacte

Marta Pérez García

Telèfon: 935813125

Web: http://citius.uab.es/

Postgrau UAB

23a Edició
Places: 170
Orientació: Professional
39 ECTS
Codi de l'estudi: 1843/23
Preu: 2574 ¤
Preu especial: 2317¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Postgrau UAB (Bellaterra, Barcelona)
Dates: del 01/10/2019 al 31/01/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Interuniversitari:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Iniciació Professional a l'Empresa

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.