Continguts

- Generalitats: Anatomia i fisiologia ocular: pol anterior, annexos oculars, pol posterior i vies òptiques. Patologia ocular: Patologies més prevalents de pol anterior, annexos oculars, de pol posterior. Cirurgia en Oftalmologia. Indicacions. Proves prèvies. Cirurgia en: parpelles, aparell lacrimal, òrbita, còrnia, cristal.lí i retina. Tipus de làser en oftalmologia. Mesures de seguretat. Fàrmacs més utilitzats en oftalmologia. Tipus. Indicacions. Vies d'administració.

- Conceptes bàsics de l'actuació de la infermera en el quiròfan d'oftalmologia:
Estructura i organització del quiròfan. Prevenció i control de la infecció.
Preparació del camp quirúrgic. Instrumental bàsic i específic. Sutures. Materials. Manipulació, utilització i control dels instruments quirúrgics. Anestèsia en Oftalmologia: general, local-sedació, local-retrobulbar, local-peribulbar. Preparació física i psicològica del pacient en el pre-operatori. Preparació preoperatoria. Recollida del quiròfan, neteja i cura de l'instrumental. Esterilizants d'última generació.

- Instrumentació i col.laboració infermera en la cirurgia oftalmològica: En la cirurgia de Segment Anterior: cataracta, implant de LIO, esclerectomia profunda, cirurgia de vàlvula i trabeculectomia, queratoplastia, implant de membrana amniótica. Segment Posterior: despreniment de retina, cirurgia en la trombosi venosa, forat de mácula, translocació macular, hemorràgia vítrea, tumors endoculars, traumatismes i cossos estranys. Parpelles, òrbita i vies lacrimals: blefaroplastia, ptosis, evisceració més implant, dacriocistectomia, entropión, ectropion, descompressió orbitaria i midface, empelt de teixits, cirurgia endoscópica. Refractiva: LASIK, PRK PTK, segments intracorneals, queratotomía arcuata, cirurgia del cristal.lí, implant de LIO en ull fáquico. Cirurgia d'estrabisme.Midriasis preoperatoria i codidelscoliris.

-Cures del pacient quirúrgic en el post-operatori immediat:Despertar i trasllat,
complicacions més prevalents a curt i mig termini, prevenció, consideracions
sobre el dolor post-operatori, pautes per a l'administració del tractament mèdic,
informació i educació post-operatòria. Gestió de Recursos Humans i Materials:
planificació d'intervencions i horaris, previsió de material i optimització de les
compres, dinàmica de l'equip quirúrgic.

Assignatura Crèdits Caràcter

Generalitats

10 ECTS

Obligatòria

Conceptes bàsics de l'actuació infermera en el quiròfan d'oftalmologia

5 ECTS

Obligatòria

Instrumentació i Col·laboració de l'Infermera en la Cirurgia Oftalmològica

10 ECTS

Obligatòria

Cures del Pacient Quirúrgic en Oftalmologia

5 ECTS

Obligatòria

Treball final de diplomatura

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir coneixements de l'anatomia i fisiologia ocular i també de les patologies: pol anterior, annexes oculars, pol posterior i vies òptiques.
- Adquirir coneixements de les diferents cirurgies en oftalmologia: parpelles, aparell lacrimal, òrbita, còrnia, cristall i retina.
- Aprendre l'estructura i organització d'un quiròfan, preparació del camp quirúrgic, instrumental bàsic i específic.
- Conèixer mesures de seguretat.
- Conèixer els fàrmacs més utilitzats en oftalmologia: tipus.
- Conèixer indicacions.
- Conèixer les vies d'administració
- Conèixer les atencions necessàries al pacient pre i post operatori immediat.

Competències transversals

- Adquirir experiència en la recollida de documentació per publicacions.
- Presentar de resultats d'estudis en congressos.
- Treballar en equip en combinació amb altres subespecialitats, treballs de recerca i recollida d'informació per publicacions i presentacions en congressos nacionals i internacionals.

Títol que s'obté

Diplomatura de postgrau en Infermeria Quirúrgica en Oftalmologia

Vols rebre més informació?