Continguts

- Aspectes generals de l'atenció d'infermeria en malalts amb patologia renal. Metodologia de la investigació:
Bases conceptuals de la patologia renal. Estructura i funció renal. Patologia renal. Tractament farmacològic. Maneig de la Hipertensió arterial. Tractament dietètic. Generalitats de l'atenció d'infermeria. Aspectes metodològics de l'atenció d'infermeria. Aspectes psicosocials del malalt amb patologia renal. Aspectes ètics i legals. Abordament de la relació malalt-infermera. El malalt renal des de les diferents perspectives assistencials. Elecció del tractament de substitució renal. Fonaments del mètode científic. Pla general d'investigació. Bases metodològiques per a l'elaboració i presentació de projectes d'investigació. Recerca documental.

- Atenció d'infermeria en tractament substitutiu de la funció renal: Hemodiàlisi i Diàlisi peritoneal. Atenció d'infermeria en trasplantament renal:
Concepte d'hemodiàlisi. Cures d'infermeria al malalt portador d'accés vascular. Cures d'infermeria durant la sessió d'hemodiàlisi. Actuació d'infermeria davant les complicacions. Seguiment del malalt que rep tractament amb hemodiàlisi. Gestió de la consulta d'infermeria. Fonaments de la diàlisi peritoneal. Material específic i maneig d'infermeria. Cures d'infermeria al malalt. Educació sanitària al malalt portador de catèter peritoneal. Actuació d'infermeria davant les complicacions. Fonaments del trasplantament renal. Atenció d'infermeria al malalt amb trasplantament renal.

- Aplicació dels Coneixements a la pràctica. Estada pràctica. Aplicació dels coneixements, habilitats i actituds desenvolupades durant els mòduls teòrics.

Assignatura Crèdits Caràcter

Atenció d'infermeria al pacient en diàlisi peritoneal

5 ECTS

Obligatòria

Atenció d'infermeria al pacient en hemodiàlisi

5 ECTS

Obligatòria

Generalitats de la patologia renal. Metodologia de la investigació

5 ECTS

Obligatòria

Generalitats de l'atenció d'infermeria al malalt renal

5 ECTS

Obligatòria

Pràctiques

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Demostració de coneixements rellevants sobre la fisiopatologia i l'atenció d'infermeria de les persones a les alteracions renals.
- Habilitats bàsiques per portar a terme les tècniques de tractament substitutiu renal.
- Gestió dels conflictes emocionals i socials del malalt renal.
- Realització d'accions d'educació sanitària relacionades amb
l'abordament del malalt renal.

Competències transversals

- Competència de gestió emocional.
- Competència comunicativa.
- Competència de raonament crític-reflexiu i presa de decisions.
- Competència de respecte i responsabilitat

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Infermeria Nefrològica

Vols rebre més informació?