Continguts

El Postgrau es desenvoluparà de manera íntegra de forma no presencial (Online).
Contingut online. Es desenvoluparan una sèrie de materials per a la seva consulta, de manera que els alumnes disposin de materials didàctics amb els continguts que s'impartiran.
Workshops específics. En els Workshops específics, que són els mòduls centrals del programa es duran a terme la resolució de casos pràctics prenent exemples de la realitat o desenvolupant projectes específics sobre temàtiques concretes, on l'alumne s'enriquirà amb els continguts del programa. A més, s'enfocaran com a activitats col·lectives on l'alumne posa en pràctica els coneixements adquirits durant el curs i experimentarà amb diferents eines de treball. Els mòduls són:
• M1. Fonaments, llenguatge i la il·lustració digital aplicada a mitjans digitals i
xarxes socials (9 crèdits)
• M2. Il·lustració digital aplicada a marques. (6 crèdits)
• M3. Il·lustració experimental i videojocs. (6 crèdits)
• M4. Workshops transversals o Masterclass. Els Workshops específics o Masterclass serviran per a donar una visió d'alguns aspectes específics i interessants de la il·lustració digital, de la mà de reconeguts professionals. (6 crèdits)
• M5. Projecte final de postgrau. Es desenvoluparà un projecte final real per a
una empresa o organització, amb una finalitat concreta. (3 crèdits)

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments, Llenguatge i la Il·lustració Digital Aplicada a Mitjans Digitals i Xarxes Socials

9 ECTS

Obligatòria

Il·lustració Digital Aplicada a Marques

6 ECTS

Obligatòria

Il·lustració Experimental i Videojocs

6 ECTS

Obligatòria

Workshops Transversals

6 ECTS

Obligatòria

Projecte Final de Postgrau

3 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

• Aprendre a desenvolupar un projecte d'Il·lustració digital aplicada a marques, mitjans i videojocs des de zero: conceptualització i ideació, edició i formalització de les il·lustracions que es publicaran posteriorment en tota mena de suports i plataformes.
• Aplicar la creativitat personal i el coneixement tècnic en els diferents camps
de la il·lustració digital abordats al llarg del programa.
• Dominar les tècniques més innovadores de la il·lustració digital aplicada a
marques, mitjans i videojocs: il·lustració estàtica, il·lustracions interactives,
gifs animats, motion graphics (stop motion, white board…)
• Actualitzar tècniques pròpies de l’entorn de la il·lustració digital actual per
afavorir un millor posicionament, capacitat i competitivitat en el mercat professional.
• Aprendre a utilitzar eines digitals imprescindibles i a gestionar de manera òptima diferents xarxes socials. Coneix el llenguatge, les eines, els processos i les possibilitats de les il·lustracions de cada camp de la il·lustració digital aplicada a marques, mitjans i videojocs.

Competències transversals

• Conèixer els perfils de tots els professionals que intervenen en el procés de la il·lustració digital aplicada als diferents àmbits del postgrau.
• Aplicar el coneixement que et donarem en la presentació de projectes d'il·lustració per a clients.
• Aprendre a gestionar un projecte d'il·lustració aplicada a marques, mitjans i
videojocs, que inclogui des de l'elaboració d'un projecte, pressupost i presentació d'aquest.
• Conèixer les claus per a l'autoocupació a partir del món de la il·lustració
digital i els àmbits específics on pot desplegar-se.
• Ajudar l'alumne a llançar-se de plè al món professional amb les eines
adequades.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Il·lustració Digital Aplicada a Marques, Mitjans i Videojocs

Vols rebre més informació?