Postgrau en Grafoanalista Forense

Si ets un apassionat de la comunicació i l'educació, uneix-te a aquesta aventura de coneixement i anàlisi. Aprèn a gestionar programes multimèdia, dirigir campanyes públiques i integrar les TIC a l'educació

Assignatura Crèdits Caràcter

Grafoanàlisi

15 ECTS

Obligatòria

Grafoanàlisi pericial

15 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest programa forma part del Màster Grafoanàlisi Europea, Grafítica, Grafopatologia i Grafologia Forense

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Treballar amb una visió amplia d'interdisciplinarietat per tal d'incorporar nous coneixements i experiències, integrant-los a la seva missió bàsica com a Grafoanalista.
- Redactar informes amb l'aplicació del conjunt de tècniques grafològiques avançades orientades a una interpretació científica de les traces identificatives tant en contingut com en forma d'aquesta producció humana, l'escriptura manuscrita, i, de manera auxiliar, el gargot i el dibuix, tant de manera privada com en qualsevol procediment judicial on sigui designat per part legítima o directament per l'Administració de Justícia.
- Aportar els informes pericials als procediments judicials per tal que pugui ser útil per a tota persona vinculada a les àrees judicials, policial i també de les relacions humanes que pretengui especialitzar-se en les citades tècniques grafoanalítiques com instrument pràctic d'identificació d'escrits i documents.
- Detectar possibles tendències grafoanalítiques que serveixin de recolzament a la prova judicial, identificar perfils i donar orientació als investigadors de la seguretat pública i privada en les mostres gràfiques que poden disposar en el procés d'una investigació.

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió de l'àrea de coneixement
- Reconèixer i solventar problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes
- Realitzar la recerca de dades a institucions i biblioteques. Accés a bases de dades, navegació selectiva per Internet.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documental.
- Comunicar-se oralment i per escrit:
. utilitzar les terminologies científiques adequades , amb coneixements específics de termes tècnics en català, anglès i francès.
. redactar informes professionals.
. escriure publicacions.
. defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.
- Capacitar pel treball en equip.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Grafoanalista Forense

Vols rebre més informació?