Assignatura Crèdits Caràcter

El Patrimoni Documental Audiovisual i Sonor

5 ECTS

Obligatòria

Processos Tècnics de la Documentació Audiovisual i Sonora

5 ECTS

Obligatòria

Polítiques i Eines de Preservació Digital

5 ECTS

Obligatòria

Tractament Arxivístic dels Documents Audiovisuals

5 ECTS

Obligatòria

Explotació Comercial dels Arxius Audiovisuals

5 ECTS

Obligatòria

Treball final

5 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se a la diplomatura de postgrau sencera.
- Matricular-se individualment a les diferents assignatures que componen la diplomatura de postgrau per, un cop superats totes, matricular el treball final de diplomatura.

Programes relacionats

Curs en El Patrimoni Documental Audiovisual i Sonor
Curs en Polítiques i Eines de Preservació Digital
Curs en Processos Tècnics de la Documentació Audiovisual i Sonora

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

-Diferenciar els diferents suports i formats d’enregistrament audiovisual: film, vídeo i enregistrament sonors, així com formats d’àudio i vídeo digital, dels suports d’emmagatzematge, dels sistemes de gestió d’objectes multimèdia, així com del hardware i el software relacionat.
-Desenvolupar els fluxos de treball en l’àmbit d’una organització o centre d’arxiu: ingesta, preservació, informació i documentació, accés al contingut audiovisual i copyright, etc.
-Conèixer els esquemes de metadades descriptives, administratives i tècniques involucrades en la gestió i tractament arxivístic dels fons i col·leccions audiovisuals, dels llenguatges documentals, mètodes d’anàlisi i descripció de les imatges en moviment, estàndards de catalogació, identificadors permanents, ontologies, taxonomies i vocabularis aplicats a l’audiovisual.
-Dissenyar i gestionar els processos de digitalització d’objectes analògics: dispositius de captura, mètodes d’extracció del senyal, definició dels paràmetres tècnics, formats i còdecs de preservació, etc.
-Conèixer les principals fonts de documentació audiovisual nacionals i internacionals i en línia per a la recerca d’imatges de cara a la seva inclusió en projectes audiovisuals.
-Aplicar els marc legal sobre drets d’autor i d’imatge, llicències lliures i altres aspectes relacionats amb l’adquisició, ús, explotació i gestió dels fons i col·leccions audiovisuals.
-Integrar coneixements i habilitats en l’exercici pràctic professional i en l’elaboració d’un treball acadèmic.

Competències transversals

-Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i la multiculturalitat.
-Demostrar capacitat de lideratge i iniciativa i generar propostes innovadores i competitives.
-Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors

Vols rebre més informació?