Presentació

05 Màster en Gènere i Comunicació - Isabel Muntané
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes promou en el seu Capítol II la necessitat d'oferir matèries específiques sobre el tema en l'educació superior. Concretament a l'article 25, on es diu que les administracions públiques han de procurar: la inclusió en els plans d'estudi en què sigui procedent d'ensenyaments en matèria d'igualtat entre homes i dones, la creació de postgraus específics i la realització d'estudis i recerques especialitzats en la matèria. En el mateix capítol, la llei determina que el principi d'igualtat ha de ser present a la societat de la informació tant en el seu disseny i execució com en els continguts.


La mateixa llei, en el seu Títol III, referit a la igualtat i els mitjans de comunicació, especifica la necessitat de treballar tant des dels mitjans públics com privats, en pro de la transmissió d'una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes al mateix temps que s'ha de promoure el coneixement i el principi d'igualtat entre dones i homes.

El Màster sobre Gènere i Comunicació va omplir el buit existent en la formació acadèmica en aquest àmbit, ja que no existia cap altre màster o diplomatura de postgrau específicament dedicada a aquest àmbit d'estudi.

Per la mateixa raó, i donat que algun alumnat té dificultats per poder cursar el màster sencer, es proposa la creació d'una Diplomatura de Postgrau que doni una formació suficient en aquest tema però sense la necessitat d'optar al màster complet.

Quan es va presentar la proposta de Màster no es va pensar la possibilitat d'incloure una Diplomatura de Postgrau. Tanmateix, passades les dues edicions primeres, ens adonem que moltes persones,per dificultats econòmiques, laborals o personals no estan en disposició de cursar tot el Màster sencer, raó per la qual creiem oportú donar la possibilitat de cursar 30 Crèdits del total possible del Màster i que donaria l'opció d'obtenir la Diplomatura de Postgrau.

D'aquesta manera, moltes persones podrien accedir a una formació en comunicació amb perspectiva de gènere sense haver de fer l'esforç econòmic que representa fer tot el màster, tenint l'opció de poder completar-lo més endavant a partir de la Diplomatura de Postgrau.

Objectius

L'estudi sobre Gènere i Comunicació pretén oferir una formació crítica i de qualitat sobre els condicionants socials que afecten les identitats de gènere i el sistema comunicatiu: estudiar el sistema de mitjans en tots els suports i modalitats comunicatives: premsa diària convencional, premsa digital, revistes, ràdio, televisió, publicitat, cinema, gabinets de premsa, assessories de comunicació, community managers etc. Tot això configura un amplíssim entramat d'escenaris amb els quals totes les persones hem de lidiar cada dia, sent la variable de gènere una condició universal transversal que afecta a les possibilitats de realització personal.


Aquesta diplomatura també proposa una formació teòrica i pràctica sobre la gestació de les identitats de gènere en el món contemporani i la seva relació amb la visibilitat comunicativa.

La diplomatura inclou una formació teòrica sobre la gestació de les identitats de gènere en el món contemporani i la seva relació amb la visibilitat comunicativa. S'analitza la comunicació com fenomen global tenint en compte els contextos socials on les identitats de gènere es desenvolupen, amb especial atenció als aspectes més rellevants, com són la violència de gènere, els moviments migratoris, el fet religiós, les noves masculinitats, les problemàtiques de la transexualitat, el tràfic de persones, la prostitució etc. i la seva representació mediàtica.

També es presta atenció a altres àmbits socials com poden ser l'educatiu, el sanitari, el judicial tot des d'una perspectiva de gènere i relacionant-los amb la vessant comunicativa.

Requisits d'accés

Llicenciats o graduats en alguna disciplina de les ciències socials i humanes.
Qualsevol altra procedència caldrà consultar-la amb la coordinadora del màster.

Sortides professionals

- Exercir el periodisme o la publicitat com a professional amb una formació especialitzada en gènere i comunicació
- Elaborar projectes professionals en el camp de la comunicació des d’una perspectiva de gènere: revistes, programes televisius o radiofònics, propostes editorials, etc.
- Exercir com a Community Manager d'empreses i institucions amb una formació especialitzada en gènere.
- Assessorar empreses i institucions sobre com introduir la perspectiva de gènere en tots els productes i a tots els nivells relacionats amb la comunicació

Contacte

Isabel Muntané

Telèfon: 659333074

Correu electrònic: isabel.muntane@uab.cat

Postgrau UAB

4a Edició
Places: 30
Orientació: Recerca, Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3708/4
Preu: 1980 ¤
Preu especial: 1782¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Pati Maning, Carrer Montalegre, 7, Barcelona. 08001.
Dates: del 06/10/2020 al 31/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (75%), Català (25%)
Centres responsables:
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Centres col·laboradors:
Diputació de Barcelona
Títol que s'obté:
Diploma de postgrau Gènere i Comunicació

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.