Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer el model d'intervenció basat en els estadis de canvi, per tal d'avaluar, de promocionar i d'instaurar estils de vida saludables.

- Avaluar l'estil de vida en relació a les conductes d'activitat física, esportives, d'alimentació, d'hàbits de son i de gestió de l'estrès.

- Aplicar intervencions per a millorar l'estil de vida en relació a les conductes d'activitat física, esportives, d'alimentació, d'hàbits de son i de gestió de l'estrès.

- Avaluar l'efectivitat dels diferents procediments utilitzats en les intervencions.

- Quan l'objectiu és la població general, aplicar la tutorització virtual de la gestió d'un estil de vida saludable.

- Quan l'objectiu és l'esport, aplicar la tutorització virtual en esportistes de la gestió de l'estrès a partir d'un sistema adaptat.

Competències transversals

- Quan l'objectiu és la població general, tenir habilitats per al tracte interpersonal amb els diferents professionals de la salut.

- Quan l'objectiu és l'esport, tenir habilitats per al tracte interpersonal amb els diferents agents esportius.

- Tenir habilitats per treballar en equips interdisciplinaris en els àmbits de la salut o de l'esport.

- Tenir un compromís ètic per a optimitzar el benestar i l'estil de vida de les persones o dels esportistes.

- Tenir habilitats per a la tutorització virtual d'usuaris o d'esportistes.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.