Especialització en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària

Formació professionalitzadora en la gestió de la seguretat alimentària que contempla la legislació estatal i europea en qualitat i seguretat aplicada al sector agroalimentari

Continguts

- Qualitat
- Seguretat
- Sectors i complements

Assignatura Crèdits Caràcter

Qualitat

10 ECTS

Obligatòria

Seguretat

10 ECTS

Obligatòria

Sectors i complements

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest programa forma part del màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Aplicar la regulació de la Seguretat Alimentaria mitjançant l'anàlisi del aspectes més rellevants de la mateixa
- Analitzar en cada cas els mecanismes de control de la Seguretat i la Qualitat Alimentària per part de les Administracions Públiques i donar resposta
- Identificar la responsabilitat, de la inseguretat dels aliments, al llarg de tota la cadena alimentària.
- Identificar la responsabilitat penal en que es pot incórrer en cas d'incórrer en incompliments de seguretat alimentària, etiquetatge, consum, etc.
- Incorporar a la gestió de la seguretat alimentària al llarg de tota la cadena alimentària els drets del consumidor.
- Avaluar la informació que han de contenir les etiquetes dels productes alimentaris,
- Aplicar el règim jurídic del sector pesquer, de les Denominacions d'Origen i altres distintius, dels nous aliments, vinícola,cava, oli ,dels aliments amb pretesa finalitat sanitària, OGM's i aliments transgènics. Productes integrals i Ecològics.
- Gestionar la “condicionalitat” dels productes i el medi ambient
- Analitzar la reacció i la sensibilitat social davant de les crisis alimentaries
- Aplicar els controls públics de la seguretat als aliments
- Identificar l'Autoritat Alimentària Europea i les Agències Nacionals de Seguretat Alimentària
- Actualitzar els procediments normatius referits a la seguretat als aliments
Identificar la informació a subministrar al consumidor a les etiquetes i marques dels aliments.
- Aplicar procediments per afrontar la Crisis alimentàries i alerta ràpida. Protecció del consumidor davant les crisis alimentàries.
- Organitzar una empreses agroalimentària ( cooperatives. Societats agràries de transformació......) pel que fa a la Qualitat i Seguretat Alimentària.
- Gestionar els serveis d'assessoria com a mitjà d'implantació de la Seguretat Alimentària a la Indústria
- Implantar la gestió de La competència tècnica i la qualitat dels laboratoris acreditats: Normes ISO/IEC17025. Entitats de control i certificació.
- Definir la Seguretat Alimentària com a derivació del dret constitucional a la salut
- Reconèixer la intoxicació alimentària com a delicte
- Valorar les indemnitzacions al consumidor en casos d'intoxicació alimentària

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades referides.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió.
- Reconèixer i solventar problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals.
- Comunicar-se oralment i per escrit:

a) utilitzar les terminologies científiques adequades;
b) redactar informes professionals;
c) escriure publicacions;
d) defensar i argumentar oralment les seves aportacions.

- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària

Vols rebre més informació?