Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius

Formació especialitzada per a professionals de l'arxivística per dur a terme tasques estratègiques de direcció, planificació, gestió i comunicació a centres d'arxius i serveis de gestió documental

Assignatura Crèdits Caràcter

Política arxivística i sistemes de gestió de documents

6 ECTS

Obligatòria

Direcció estratègica de serveis de gestió de documents i arxiu

6 ECTS

Obligatòria

Gestió dels recursos humans i econòmics als servies de gestió de documents i arxiu

6 ECTS

Obligatòria

Màrqueting i comunicació per a serveis de gestió de documents i arxiu

6 ECTS

Obligatòria

Treball final de postgrau

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se a la diplomatura de postgrau sencera

- Matricular-se individualment als diferents cursos que la componen

Programes relacionats

Curs en Direcció Estratègica de Serveis de Gestió de Documents i Arxiu
Curs en Gestió dels Recursos Humans i Econòmics als Serveis de Gestió de Documents i Arxiu
Curs en Màrqueting i Comunicació per a Serveis de Gestió de Documents i Arxiu
Curs en Política Arxivística i Sistemes de Gestió de Documents

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer i saber utilitzar els instruments per a la direcció de serveis de gestió de documents i arxius.
- Capacitar per al disseny i aplicació de polítiques arxivístiques i de sistemes de gestió de documents.
- Dissenyar i implantar sistemes de gestió de documents.
- Assolir una visió estratègica en la capacitat de planificació i organització de serveis de gestió de documents i arxiu.
- Conèixer i utilitzar les possibilitats de la tecnologia aplicades a la direcció: optimització de recursos, creació de xarxes i comunicació de productes i serveis de gestió de documents i arxiu.
- Saber avaluar i definir els requisits de les infraestructures, instruments i recursos per als serveis de gestió de documents i arxiu.
- Saber optimitzar recursos humans i materials en els serveis de gestió de documents i arxiu.
- Aplicar les eines de gestió dels recursos econòmics en els serveis de gestió de documents i arxiu.
- Saber dissenyar programes orientats als resultats i la qualitat als serveis de gestió de documents i arxiu.
- Capacitar per poder liderar processos d'innovació i canvi organitzatiu i assolir amb èxit les tasques de direcció.
- Aprendre a gestionar equips de treball en l'àmbit dels serveis de gestió de documents i arxiu.
- Aplicar les tècniques de màrqueting als serveis de gestió de documents i arxiu.

Competències transversals

- Capacitar per a l'anàlisi, organització i planificació i la presa de decisions.
- Capacitar pel treball interdisciplinari i en equip.
- Capacitar pel lideratge en l'elaboració i implantació de projectes transversals.
- Capacitar per a la innovació i l'aprenentatge continuat.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius

Vols rebre més informació?