Postgrau en Direcció d'Organitzacions de Seguretat

Formació universitària d'especialització en gestió, planificació estratègica i direcció d'organitzacions de seguretat pública i privada

Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a la gestió i planificació estratègiques

12 ECTS

Obligatòria

Eines de Gestió i de Planificació de Recursos Humans

9 ECTS

Obligatòria

Eines i Metodologia d'Anàlisi

9 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer els nous problemes socials i el paper de les organitzacions de seguretat.

- Adquirir recursos per a la planificació estratègica de les organitzacions de seguretat i per operativitzar les polítiques públiques de prevenció.

- Conèixer les variables que caracteritzen les organitzacions de seguretat públiques i privades.

- Proporcionar una visió integral de la gestió i planificació estratègica de la seguretat i una visió generalista de la protecció social del ciutadà com a primer i últim destinatari de l'actuació dels poders públics i privats.

- Conèixer els nous problemes socials i el paper de la policia i altres elements de la seguretat pública i privada.

- Adquirir recursos per a la planificació estratègica de la seguretat pública en una societat canviant.

- Dominar les tècniques de gestió i planificació per a la correcta implementació de les polítiques de seguretat.

- Reconèixer i solucionar problemes vinculats a la Gestió i Planificació Organitzacional

- Aportar el coneixement i maneig professional de les eines de treball útils i legals a la seguretat pública i privada.

- Conèixer els elements tècnics de gestió i direcció de la seguretat

- Aprendre a avaluar els diferents agents de risc i a organitzar els plans d'actuació per neutralitzar-los, així com les mesures de socors i intervenció immediata, tant físiques com psicològiques, que cal, prendre en cada cas.

- Saber efectuar un anàlisi de risc.

- Conèixer les tècniques per realitzar un pla d'autoprotecció.

- Conèixer el marc jurídic funcional de funcionament dels serveis de seguretat.

Competències transversals

- Analitzar les variables que caracteritzen les noves organitzacions socials
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per a la gestió
- Reconèixer i solucionar problemes vinculats a la gestió del àrea de coneixement del programa
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals.
- Comunicar-se oralment i per escrit:utilitzar les terminologies científiques adequades; redactar informes professionals; escriure publicacions; defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Direcció d'Organitzacions de Seguretat

Vols rebre més informació?