Postgrau en Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses

Formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses centrada en l'actuació pericial i els sistemes i tècniques d'infoanàlisi per perfeccionar-la

Assignatura Crèdits Caràcter

Informació, inspecció, metodologia pericial i intervenció judicial

6 ECTS

Obligatòria

Investigació lofoscòpia i balística

6 ECTS

Obligatòria

Grafística forense i documentoscòpia

6 ECTS

Obligatòria

Enginyeria, balísitca i tècniques avançades de les ciències forenses

12 ECTS

Obligatòria

Medicina i psicologia, biologia-química forenses

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Integrar les noves tecnologies i eines de treball que aconsegueixin potenciar al màxim l'eficàcia en les intervencions dels professionals de la Perícia Judicial, així com millorar de la qualitat dels informes pericials.
- Complementar i millorar els coneixements i recursos per tal d'optimitzar l'elaboració dels Informes Pericials.
- Augmentar l'autovaloració i la confiança professional del Pèrit.
- Conèixer els orígens de la professió i de les tècniques emprades.
- Conèixer la regulació jurídica del professional de la Perícia Judicial.
- Valorar la importància de la inspecció tècnica ocular i la recopilació de dades.
- Adquirir eines per a l'auditoria dels processos de tractament de la informació.
- Aplicar tècniques de fotografia, vídeo, infoanàlisi i infografia.
- Aplicar protocols de recopilació de dades i indicis per tal d'assessorar en les directrius de la investigació d'un fet il.lícit, o d'un fet estrany o accident on puguin haver indicis de criminalitat.
- Extraure els principals elements qualitatius i quantitatius d'identificació.
- Integrar recursos i sumar mètodes i tècniques de la Criminalistica per arribar a un dictamen global combinat.
- Analitzar críticament les aplicacions tècniques argumentades en el conjunt de dictàmens de les especialitats criminològiques aportats a la prova judicial.
- Identificar empremtes dactilars.
- Identificar armes, marques, restes o elements en relació a un fet il.lícit i les seves circumstàncies per relacionar-lo a la prova judicial.
- Aplicar tècniques de lofoscòpia i de comparació identificativa de rastres per aplicar les classificacions.
- Realitzar informes basats en la inspecció tècnica ocular i la recopilació de dades.

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió de l'àrea de coneixement.
- Reconèixer i resoldre problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes.
- Realitzar la recerca de dades a institucions i biblioteques. Accés a bases de dades, navegació selectiva per Internet.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals.
- Comunicar-se oralment i per escrit: utilitzar les terminologies científiques adequades amb coneixements específics de termes tècnics en català, anglès i francès; redactar informes professionals; escriure publicacions; defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.
- Capacitar pel treball en equip.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Criminalística, Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses

Vols rebre més informació?