Continguts

- An introduction to multilingual education and integrated learning of content and language
- Talking, reading, and writing to learn through a foreign language
- Planning and assessing learning in multilingual contexts
- Innovative approaches to foreign language education
- Practical placement (internship)

Assignatura Crèdits Caràcter

An introduction to multilingual education and integrated learning of content and language

6 ECTS

Obligatòria

Talking, reading, and writing to learn through a foreign language

6 ECTS

Obligatòria

Planning and assessing learning in multilingual contexts

6 ECTS

Obligatòria

Innovative approaches to foreign language education

6 ECTS

Obligatòria

Practical placement (internship)

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest estudi forma part del màster en Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated Learning.(3747)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Planificar els continguts curriculars corresponents a les àrees curriculars no denominades de llengua segons els principis pedagògics dels enfocaments AICLE .
- Elaborar i adaptar material didàctic per a aules AICLE adequat al nivell de desenvolupament cognitiu i lingüístic dels aprenents incorporant els principis pedagògics dels enfocaments integrats.
- Cercar, seleccionar i, si escau, adaptar recursos multimodals, multimèdia i tecnològics com a font d'informació acadèmica i com a eines de comunicació (CMO).
- Impartir en anglès els continguts curriculars corresponents a les àrees curriculars no denominades de llengua, tot promovent converses acadèmiques de qualitat generadores d'aprenentatges acadèmics i lingüístics.
- Gestionar en anglès tota la varietat d'activitats d'aula (rutines, ordre, explicacions, gestió de la conversa, etc.), tot actuant com a bons models de llengua i d'estratègies d'interacció dins del context de la seva matèria.
- Avaluar el progrés de l'alumnat i l'assoliment d'objectius d'aprenentatge de manera integrada.
- Contribuir i/o acceptar la contribució del treball desenvolupat a l'aula de llengua estrangera en la capacitació lingüística i discursiva dels aprenents, per tal d'afrontar en bones condicions el doble repte que les matèries AICLE presenten.
- Col.laborar amb el professorat de perfils complementaris en la planificació de la matèria AICLE.
- Actuar de manera coordinada amb la resta del claustre en el desplegament d'un projecte lingüístic per al plurilingüisme que garanteixi l'aprenentatge de la llengua pròpia (el català), el de la resta de llengües d'ús acadèmic a l'escola i la valoració de les llengües d'ús familiar dels aprenents.

Competències transversals

- Avaluar de manera crítica i constructiva la pròpia actuació i la dels altres.
- Mostrar habilitats comunicatives orals i escrites per exposar els resultats d'un treball.
- Aplicar les tecnologies de la comunicació i la informació.
- Dissenyar, aplicar i avaluar un pla de treball.
- Treballar de manera ètica.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Vols rebre més informació?