Continguts

La diplomatura ofereix la possibilitat de millorar el domini de les tècniques i l'eficàcia expressiva i comunicativa i la competència en lideratge, estimulant la confiança i la coherència en les pròpies produccions discursives escrites i orals.

S'adreça a les persones que desenvolupen funcions de lideratge polític i/o social, que desitgen avançar en la millora de les habilitats personals, la gestió emocional i la capacitat d'afrontar situacions habituals, però també situacions difícils o crítiques.

Els continguts programats ajudaran a progressar en el coneixement, la comprensió i la solució de les situacions que es produeixen en la realització de tasques de lideratge en el món polític i social. També a la solució de conflictes mitjançant les tècniques de mediació en situacions desfavorables i/o inusuals.

Els continguts seran teòric pràctics. Les metodologies per a la seva impartició seran participatives i interactives.

Assignatura Crèdits Caràcter

Habilitats i tècniques de comunicació política

10 ECTS

Obligatòria

Fonaments i recursos del lideratge polític

10 ECTS

Obligatòria

Tecnologies de la comunicació aplicades a la política

5 ECTS

Obligatòria

Treball final de diploma

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Liderar organitzacions en àmbits polítics, sindicals i socials en general. Progressar en l'assumpció dels criteris del lideratge democràtic i respectuós amb els drets humans i els principis de llibertat, igualtat i fraternitat.

- Saber enfocar la solució de problemes propis de les decisions polítiques. La superació de conflictes i de reptes i l'adaptació a entorns no habituals.

- Gestionar adequadament i proporcionada les pròpies emocions com a base imprescindible per liderar persones i grups.

- Expressar-se oralment, escrita i gestual, per a la comunicació eficaç en l'àmbit de la política i l'acció social.

- Ser coherent i fer-se entendre a través del domini en la construcció del discurs i en la capacitat per parlar en públic.

- Dominar l'oratòria, l'argumentació, el llenguatge corporal, la capacitat de suggerir, de persuadir i convèncer.

- Liderar equips de treball, que té a veure amb l'adquisició, la millora i el domini de l'ús dels recursos i les tècniques necessaris per dirigir i gestionar, entitats i institucions polítiques i socials de diverses característiques, de forma democràtica, amb especial atenció al respecte i els drets de les persones i els col.lectius, i al medi ambient social i natural.

- Comunicar-se amb els altres en directe o a través dels mitjans de comunicació, i de transmetre idees i sistemes conceptuals de forma comprensible, atractiva i convincent en diferents situacions i amb finalitats diverses.

Competències transversals

- Dirigir grups de treball amb compromís, responsabilitat, confiança, sociabilitat i empatia.

- Saber gestionar el temps, organitzar reunions, delegar tasques i responsabilitats i dissenyar i desenvolupar programes i de les seves estratègies.

- Ser capaç de resistir davant situacions adverses produïdes en circumstàncies i en entorns hostils, a través del control emocional, tensió-distensió, pensament positiu i realista, amb l'aprofitament dels recursos disponibles.

- Expressar-se i comunicar-se a través de l'actitud corporal i del domini de la gestualitat ajustada a cada circumstància.

- Competència de lideratge situacional per a l'adaptació a situacions socials amb necessitat d'exercir protagonisme i lideratge de diferents intensitats en situacions diverses previstes i no previstes.

- Conèixer, valorar i assumir com a propis i irrenunciables els criteris morals, ètics i legals que conformen els principis deontològics per a l'exercici de les responsabilitats polítiques i socials a la nostra societat.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític.

Vols rebre més informació?