Assignatura Crèdits Caràcter

Cirurgia bàsica de teixits tous en petits animals

6 ECTS

Obligatòria

Cirurgia avançada de teixits tous en petits animals

6 ECTS

Obligatòria

Expert en cirurgia de teixits tous

6 ECTS

Obligatòria

Analgèsia i anestèsia de petits animals

6 ECTS

Obligatòria

Treball final

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Per obtenir la diplomatura de postgrau cal matricular-se als diferents cursos de forma individual i així poder obtenir el corresponent certificat d'aprofitament i un cop superats els quatre s'han d'adaptar a la diplomatura i realitzar el treball final

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer les cirurgies més habituals de l'aparell urinari, etc. Nefrectomia. Cirurgia de la bufeta, tumors vesicals. Uretrostomies en el gos i el gat.

- Aprendre la forma d'actuar davant la torsió d'estómac. Gastrotomia. Sutures a triar i patrons. Factors que influïxen en la cicatrització intestinal, formes de reduir les dehiscències intestinals. Enterectomia terme-terminal i latero-lateral. Pegats d'omento i tècniques de plicatura. Invaginacions intestinals, solucions manuals. Cirurgia del colon, precaucions especials en la colectomia del gat.

- Solucionar una hernia perineal en el gos amb diferents tècniques. Conèixer les tècniques de queiloplastia, reparar l'estenosis dels orificis nasals i l'elongació del vel del paladar. Conèixer les tècniques per a extirpar tumors orals. Aprendre els abordatges al tòrax i practicar lobectomies pulmonars. Anomalies vasculars: Ductus Arteriosus Persistent. Persistència IV Arqueig Aòrtic.

- Col.locar drenatges toràcics. Fer cirurgia hepàtica, de pàncrees, tiroides i adrenals. Solucionar hiperplasies i prolapses vaginals, així com hiperplasies de pròstata. Aprendre els principals penjalls amb utilitat clínica per al tractament de tumors. Veure la tècnica Pull and Trough per a les neoplasies del recte. Reimplantar urèters.

- Conèixer els productes per a la sedació i l'analgèsia. Detectar problemes anestèsics pel monitoratge i aplicar anestèsics generals de forma segura en pacients sans i compromesos.

Competències transversals

- Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions en l'àmbit quirúrgic de la professió veterinària.

- Treballar de manera eficaç, i manifestar respecte, valoració i sensibilitat davant el treball dels altres.

- Ser conscient de les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats quirúrgiques davant la professió i la societat.

- Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici quirúrgic del veterinari de forma fluida, oral i escrita, amb altres col.legues, autoritats i la societat en general.

- Redactar i presentar de forma satisfactòria informes quirúrgics i anestèsics mantenint sempre la confidencialitat necessària.

- Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat anestèsica i quirúrgica del veterinari.

- Conèixer i aplicar el mètode científic en la pràctica professional incloent la medicina basada en l'evidència.

- Ser conscient de les limitacions personals i saber quan cal obtenir assessorament i ajuda professionals.

- Ser conscient de la necessitat de mantenir actualitzats els coneixements, habilitats i actituds de la medicina veterinària mitjançant un procés de formació continuada.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Cirurgia i Anestèsia de Petits Animals
Certificat d'aprofitament Analgèsia i Anestèsia de Petits Animals
Certificat d'aprofitament Expert en Cirurgia de Teixits Tous
Certificat d'aprofitament en Cirurgia Avançada de Teixits Tous en Petits Animals
Certificat d'aprofitament Cirurgia Bàsica de Teixits Tous en Petits Animals

Vols rebre més informació?