Assignatura Crèdits Caràcter

Cirurgia de la Mà

6 ECTS

Obligatòria

Cirurgia del Canell

12 ECTS

Obligatòria

Cirurgia dels Nervis, Reconstrucció Òssia i de Parts Toves. Trastorns Congènits i altres Patologies de Cirurgia de la Mà

6 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Diplomatura

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Cirurgia de Canell i Mà (3779), de 30 ECTS, juntament amb la diplomatura en Cirurgia d'Espatlla i Colze (3781), de 30 ECTS,formen part del màster en Cirurgia de la Mà i de l'Extremitat Superior (3741).

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer els portals, indicacions i les diverses tècniques quirúrgiques artroscòpiques en cirurgia de canell.
- Conèixer les indicacions i les diferents tècniques quirúrgiques per cirurgia oberta (osteosíntesi de fractures, seqüeles de les fractures, artròdesi i artroplàstia) en cirurgia de canell i mà.
- Conèixer la patologia més freqüent ortopèdica i traumàtica de mà i canell, mà congènita, tumors en mà, cobertures cutànies habituals, lesió de plexe braquial, transferències tendinoses, paràlisi nervioses i cirurgia de reconstrucció de nervi perifèric.
- Adquirir coneixements bàsics útils per al cirurgià ortopèdic de cobertures cutànies i de microcirurgia útils en la reconstrucció de defectes de parts toves de canell, mà i dits, tècniques que sovint són més utilitzades per cirurgia plàstica.
- Adquirir coneixements bàsics útils per al cirurgià ortopèdic de microcirurgia. Tècnica que per al cirurgià de mà, entre altres li permet la reconstrucció del plexe braquial i dels nervis perifèrics.
- Innovació: adquirir coneixements de tècniques quirúrgiques noves per reparació de les diferents lesions. Tècniques quirúrgiques que han passat a fer-se amb poca incisió quirúrgica mini-open o per artroscòpia de canell.
- Adquirir els conceptes bàsics d'anestèsia en la cirurgia de l'extremitat superior i del control del dolor postoperatori en pacients que s'intervenen amb cirurgia major ambulatòria.
- Adquirir coneixements de les malalties reumàtiques (artritis reumatoide, artritis psoriàsica, condrocalcinosi etc.) que poden afectar canell i mà generant inestabilitat i artropatia degenerativa.

Competències transversals

- Treball en equip, sostenibilitat i ús de recursos.

- Demostrar raonament i presa de decisions idònies i oportunes en situacions conflictives siguin aquesta de tipus ètic, ètnic, religiós, cultural, legal, econòmic i tot el relacionat amb les innovacions i avenços mèdic científics.

- Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.

- Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses

- Demostrar professionalment tenir una visió crítica, creativa i interès per la investigació.

- Demostrar l'ús i l'adequada implementació de la metodologia de la investigació.

- Demostrar comunicació clara, tant oral com escrita, amb altres professionals.

Títol que s'obté

Diplomatura de Cirurgia de Canell i Mà

Vols rebre més informació?