Presentació

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen sessions informatives perquè en puguis parlar directament amb la coordinació de cada programa. Inscripció oberta!

L'àmbit de coneixement de les Cardiopaties Congènites ha tingut, en els darrers anys, un importantissim avanç pel que fa al diagnòstic i tractament, seguint les possibilitats que han ofert les millores de les tecnologies de reconeixement d'imatge, tècniques quirúrgiques, suport anestèsic, procediments de suport a les unitats de cures intensives cardiològiques i, fins i tot, en les possibilitats de diagnòstic i tractament en el període prenatal.
Això ha fet que aparegués una creixent necessitat, observada en les demandes de formació postgrau que han anat augmentant continuadament, d'oferir programes de formació cada cop mes especialitzada.
Es per això que s'ha creat aquesta diplomatura en Cardiopaties Congènites, subdividida en cinc itineraris que responen a les necessitats específiques detectades.

L'Anestesia, Cures Intensives, Cirurgia, Cateterisme cardíac diagnòstic i intervencionista i Cardiologia Fetal i Neonatal son els puntals sobre els que s'ha aixecat l'edifici del avenços en la Cardiologia de les Cardiopaties Congènites, per tant, son les branques principals sobre les que es desenvolupa la present diplomatura.

La Diplomatura conté un mòdul comú, en el que s'actualitzen els coneixements bàsics: embriologia, anatomia, fisiopatologia i fonaments del tractament mèdic i quirúrgic, seguit de 5 possibles itineraris.
- Anestesiologia i reanimació: La formació reglada en anestèsia genera un coneixement bàsic però suficient per exercir i donar resposta con anestesiòleg a la major part de exigències laborals . No obstant en camps específics manca formació que finalment s'adquireix quan el professional comença a treballar-hi. És necessària una formació més especiliatzada que faci que els professionals ja tinguin un bon nivell de formació específica quan han d'enfrontar-se a aquests camps també molt especialitzats. El curs te una orientació professional, d'aquesta manera l'estudiant adquireix formació dirigida a tots els aspectes i temes que són necessàries per a treballar en una unitat d’anestesiologia per cardiopaties congènites.

- Cateterisme diagnòstic i intervencionista:Malgrat els avenços en altres tècniques de diagnòstic per la imatge, els cateterisme cardíac diagnòstic segueix tenint una cabdal importància en determinades patrologies, així com en el estudi de les característiques de la circulació pulmonar. El creixent augment del trasplantament cardíac en el camp de les cardiopaties congènites ha resultat en un increment d’estudis funcional i de realització de biòpsies endomiocàrdiques.
No hi ha dubte, però, que el cateterisme intervencionista ha estat una autèntica revolució pel que fa al tractament de les cardiopaties congènites. Nombrosos procediments quirúrgics, a cor tancat i a cor obert, estan sent evitats gràcies als procediments del intervencionisme cardíac percutàni
Aquesta branca de la present diplomatura pretén donar resposta a les necessitat docents d'actualització en aquest àmbit de la cardiologia

- Cirurgia: La cirurgia de les cardiopaties congènites suposa una especialitat pròpia amb les seves característiques i fonaments peculiars. Si bé té una base comú amb la cirurgia cardíaca de adults, com l'ús de la circulació extracorpòrea o part de la cirurgia valvular, la resta de la seva patologia esdevé un repte i un aprenentatge particular d'aquesta especialitat.
D'altra banda, en la cirurgia congènita hi juga un paper molt important l'experiència del grup i del propi cirurgià degut a la baixa incidència de certes patologies, així com a la varietat de tècniques que es poden aplicar a aquestes pròpies patologies i les seves indicacions. Cal destacar que aquesta especialitat es jove dintre del món de la medicina i que està sotmesa a continus canvis, així com aparicions d'avenços tecnològics i nous materials.
Per aquest motiu, volem amb aquesta Diplomatura transmetre els nostres coneixements i

Objectius

Adquisició d'un bagatge comú de coneixements que permeti l'assentament dels continguts dels diferents itineraris.

Anestesiologia i reanimació
- Aprenentatge de les cardiopaties congènites, fisiopatologia. Indicació dels tractaments mèdics, quirúrgics o intervencionistes i dels requeriments i repercussions que aquests puguin comportar .

- Donar les bases del coneixement específic en anestesiologia a les cardiopaties congènites tant teòric com pràctic i donar eines i suport pel desenvolupament professional posterior.

Cateterisme cardíac diagnòstic i intervencionista
- Adquisició dels coneixements necessaris per comprendre les bases de la informació que les dades dels registres de les corbes de pressió, oximetries, etc, obtingudes a distints llocs de l'anatomia cardiovascular, permeten fer els corresponents càlculs de flux, resistències i curtcircuits.
- Comprensió de les imatges angiocardiogràfiques.

Cirurgia
- Coneixement de les tècniques i indicacions quirúrgiques de les cardiopaties congènites.
- Maneig de la circulació extracorpòrea en les cardiopaties congènites.

Cures Intensives Cardiològiques
- Aprofundir en el coneixement de les cardiopaties congènites, la seva fisiopatologia y les diverses opcions terapèutiques.
- Aprofundir en la fisiopatologia del pacient crític cardiològic en edat pediàtrica y neonatal.

Fetal
- Adquisició dels coneixements i habilitats necessàries per reconèixer amb certesa les variants de la normalitat del aparell circulatori normal en el fetus i ser capaç de realitzar el diagnòstic correcte de les cardiopaties congènites mes freqüents, així com dels diferents detalls anatòmics de les mateixes que en condicionaran el pronòstic a llarg termini.
- Adquirir els coneixements per realitzar valoració cardíaca en les diferents patologies de l'embaràs (Retràs creixement intrauterí, Transfusió feto-fetal, diabetis materna, malalties reumàtiques).

Insuficiència cardíaca i transplantament- Aprofundir en el coneixement de la insuficiència cardiaca, la seva fisiopatologia i les diverses opcions terapèutiques
- Aprofundir en el maneig del ventricle únic i fallida cardíaca
- Adquisició dels coneixements i habilitats necessàries per reconèixer amb certesa les diferents presentacions d'insuficiència cardiaca i ser capaç de realitzar el diagnòstic correcte de les cardiopaties congènites amb shock cardiogènic
- Adquisició de noves tecnologies en l’àmbit de la insuficiència cardíaca i de nous materials
- Aprofundir indicacions del transplantament cardiac i cardiopulmonar.
- Maneig del pacient donant i de les complicacions postoperatoris habituals del transplantament. Identificar les complicacions habituals en el seguiment a llarg termini del transplantament, control de les infeccions i rebuitg

Requisits d'accés

- Títol de Medicina acreditat al país d'origen
- Experiència en el camp de la cardiologia de les cardiopaties congènites
- Carta de recomanació d'un Servei de Cardiologia de Cardiopaties Congènites (Clínic, quirúrgic, d'anestesiologia o de Cures Intensives)
- Assegurança
- Document que acrediti les possibilitats de treball al país d'origen
- En els aspirants a la diplomatura en anestesiologia i reanimació caldrà
el corresponent Títol d'Anestesiologia i Reanimació o equivalent i reconegut al país d'origen.

Sortides professionals

- Hospitals de tercer nivell amb servei de cardio-cirurgia de cardiopaties congènites
- Hospitals de tercer nivell sense servei específic de cardiologia de les congènites però dotats de potents Serveis de Cardiologia i Pediatria.
- Serveis i unitats de cardiologia pediàtrica.

Contacte

Dimpna Calila Albert Brotons

Telèfon: 609635584

Correu electrònic: DimpnaCalila.Albert@uab.cat

Postgrau UAB

6a Edició
Places: 10
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3300/6
Preu: 1800 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Hospital Universitari Vall d’Hebron. P Vall d’Hebron 129. 08955 Barcelona. Hospital Universitari Quirón-Dexeus. Barcelona. C/ Sabino Arana, 5-19. Planta 1. 08028 Barcelona
Dates: del 01/10/2018 al 31/03/2019
Idioma de docència:
Castellà (40%), Català (40%), Anglès (20%)
Centres responsables:
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Centres col·laboradors:
CICB-Hospital Quiron Dexeus
Títol que s'obté:
- Diploma de Postgrau Cardiopaties Congènites: Anestesiologia i reanimació. - Diploma de Postgrau Cardiopaties Congènites: Cateterisme Cardíac Diagnòstic i Intervencionista. - Diploma de Postgrau Cardiopaties Congènites: Cirurgia Cardíaca. - Diploma de Postgrau Cardiopaties Congènites: Cures Intensives Neonatals Cardiològiques. - Diploma de Postgrau Cardiopaties Congènites: Cardiologia Fetal i Neonatal. - Diploma de Postgrau Cardiopatías Congènites: Insuficiència Cardíaca i Transplantament

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.