• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3300/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 01/10/2018
 • Final: 31/03/2019
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1800 €
 • Idioma de docència: Castellà (40%), Català (40%), Anglès (20%)
 • Lloc: Hospital Universitari Vall d’Hebron. P Vall d’Hebron 129. 08955 Barcelona. Hospital Universitari Quirón-Dexeus. Barcelona. C/ Sabino Arana, 5-19. Planta 1. 08028 Barcelona
L'àmbit de coneixement de les Cardiopaties Congènites ha tingut, en els darrers anys, un importantissim avanç pel que fa al diagnòstic i tractament, seguint les possibilitats que han ofert les millores de les tecnologies de reconeixement d'imatge, tècniques quirúrgiques, suport anestèsic, procediments de suport a les unitats de cures intensives cardiològiques i, fins i tot, en les possibilitats de diagnòstic i tractament en el període prenatal.
Això ha fet que aparegués una creixent necessitat, observada en les demandes de formació postgrau que han anat augmentant continuadament, d'oferir programes de formació cada cop mes especialitzada.
Es per això que s'ha creat aquesta diplomatura en Cardiopaties Congènites, subdividida en cinc itineraris que responen a les necessitats específiques detectades.
L'Anestesia, Cures Intensives, Cirurgia, Cateterisme cardíac diagnòstic i intervencionista i Cardiologia Fetal i Neonatal son els puntals sobre els que s'ha aixecat l'edifici del avenços en la Cardiologia de les Cardiopaties Congènites, per tant, son les branques principals sobre les que es desenvolupa la present diplomatura.

La Diplomatura conté un mòdul comú, en el que s'actualitzen els coneixements bàsics: embriologia, anatomia, fisiopatologia i fonaments del tractament mèdic i quirúrgic, seguit de 5 possibles itineraris.
- Anestesiologia i reanimació: La formació reglada en anestèsia genera un coneixement bàsic però suficient per exercir i donar resposta con anestesiòleg a la major part de exigències laborals . No obstant en camps específics manca formació que finalment s'adquireix quan el professional comença a treballar-hi. És necessària una formació més especiliatzada que faci que els professionals ja tinguin un bon nivell de formació específica quan han d'enfrontar-se a aquests camps també molt especialitzats. El curs te una orientació professional, d'aquesta manera l'estudiant adquireix formació dirigida a tots els aspectes i temes que són necessàries per a treballar en una unitat d’anestesiologia per cardiopaties congènites.

- Cateterisme diagnòstic i intervencionista:Malgrat els avenços en altres tècniques de diagnòstic per la imatge, els cateterisme cardíac diagnòstic segueix tenint una cabdal importància en determinades patrologies, així com en el estudi de les característiques de la circulació pulmonar. El creixent augment del trasplantament cardíac en el camp de les cardiopaties congènites ha resultat en un increment d’estudis funcional i de realització de biòpsies endomiocàrdiques.
No hi ha dubte, però, que el cateterisme intervencionista ha estat una autèntica revolució pel que fa al tractament de les cardiopaties congènites. Nombrosos procediments quirúrgics, a cor tancat i a cor obert, estan sent evitats gràcies als procediments del intervencionisme cardíac percutàni
Aquesta branca de la present diplomatura pretén donar resposta a les necessitat docents d'actualització en aquest àmbit de la cardiologia

- Cirurgia: La cirurgia de les cardiopaties congènites suposa una especialitat pròpia amb les seves característiques i fonaments peculiars. Si bé té una base comú amb la cirurgia cardíaca de adults, com l'ús de la circulació extracorpòrea o part de la cirurgia valvular, la resta de la seva patologia esdevé un repte i un aprenentatge particular d'aquesta especialitat.
D'altra banda, en la cirurgia congènita hi juga un paper molt important l'experiència del grup i del propi cirurgià degut a la baixa incidència de certes patologies, així com a la varietat de tècniques que es poden aplicar a aquestes pròpies patologies i les seves indicacions. Cal destacar que aquesta especialitat es jove dintre del món de la medicina i que està sotmesa a continus canvis, així com aparicions d'avenços tecnològics i nous materials.
Per aquest motiu, volem amb aquesta Diplomatura transmetre els nostres coneixements i

Sortides professionals

- Hospitals de tercer nivell amb servei de cardio-cirurgia de cardiopaties congènites
- Hospitals de tercer nivell sense servei específic de cardiologia de les congènites però dotats de potents Serveis de Cardiologia i Pediatria.
- Serveis i unitats de cardiologia pediàtrica.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública

Centres col·laboradors

CICB-Hospital Quiron Dexeus

Contacte

Dimpna Calila Albert Brotons

Telèfon: 609635584

Vols rebre més informació?