Postgrau en Atenció Integral d'Infermeria al Malalt Fràgil amb Patologies Cròniques Complexes

Presentació

La nostra societat assisteix en les últimes dècades a nombrosos canvis socioculturals que repercuteixen en una població que pateix un fenomen sense precedents: l'envelliment.

Però, paral.lelament a aquesta evolució demogràfica, i independentment de l'edat, cal tenir en compte un fet que provoca un impacte important en la nostra societat, i és l'augment del nombre de persones que pateixen un procés crònic degeneratiu, especialment per malalties neurodegeneratives i per les que pateixen seqüeles greus secundàries a processos aguts recurrents.

Aquestes circumstàncies plantegen reptes a l'hora de la planificació sanitària i, també, de la formació dels professionals que atenen aquesta tipologia de població on el col.lectiu d'infermeria hi té un paper molt important.


La realitat és que la cronicitat d'algunes malalties i la fragilitat associada comporten alt risc de pèrdua d'autonomia, severes discapacitats, que sovint van associades a circumstàncies d'aïllament social, conflictes de relació amb el nucli familiar i problemes d'adaptació socio-familiars.

Per tant, per optimitzar la qualitat de vida en les persones fràgils tant patologies cròniques estables com en situació aguda cal que siguin ateses per professionals amb òptima preparació, per poder assegurar el màxim èxit de les intervencions en el seu procés assistencial des del moment que es produeix la seva descompensació, sobretot en les situacions més extremes fins a l'alta hospitalària i/o sociosanitaria i el seu posterior seguiment per atenció primària.

Objectius

Mòdul teòric:

- Adquirir coneixements i habilitats per realitzar un abordatge d'infermeria competent i sistemàtic davant les diverses situacions clíniques agudes que pot presentar el pacient crònic en els diferents nivells assistencials.
- Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de salut més prevalents dels pacients crònics en situació de complexitat tenint en compte les necessitats del pacient, familia i característiques de l'entorn.

- Dissenyar plans de cures adequats als problemes d'infermeria més prevalents en el l'àmbit de la cronicitat fomentant la prevenció i la promoció de la salut.
- Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
- Identificar les necessitats reals i potencials de la persona fràgil amb patologia crónica complexe.
- Descriure els diferents models d'organització sanitària d'atenció a la cronicitat.
- Argumentar amb evidències científiques la selecció d'aquelles cures infermeres més adients per a una atenció professional ajustada a les necessitats de salut de les persones fràgils.
- Analitzar les responsabilitats i funcions especifiques de la infermera a l'àmbit de la cronicitat per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització del treball d'equip.
- Identificar els elements que poden posar en risc la salut de les persones fràgils amb patología crónica complexa en relació a la utilització i gestió dels fàrmacs.
- Discutir aspectes ètics relacionats amb el context de la cronicitat.

Mòdul teòric-pràctic:

- Proporcionar els coneixements teòrics i pràctics que permetin realitzar el procediment de Suport Vital Bàsic.
- Adquirir habilitats en la tècnica d'implantació i la vigilància del malalt portador de catèters.
- Interpretar el registre de l'electrocardiograma davant un malalt amb problemes cardiològics.
- Manejar el material específic necessari per l'abordatge d'un malalt crònic amb descompensació cardíaca i respiratòria.
- Seleccionar i aplicar els diferents tractaments preventius i curatius en un pacient amb risc de lesions per pressió o amb lesions ja establertes.
- Descriure les cures d'infermeria davant un malalt portador de traqueostomia i ventilació mecànica.
- Manejar el material específic necessari per l'abordatge al malalt amb nutrició artificial.
- Descriure els procediments infermers per l'obtenció i recollida de mostres biològiques i transfusió d'hemoderivats.


Mòdul pràctica clínica:

- Tenir una visió global de les diferents unitats i serveis que donen atenció al malalt fràgil.
- Compartir experiències amb altres professionals mitjançant el coneixement d'altres àmbits diferents als de la pràctica diària.
- Transferir i reforçar l'aprenentatge après en les classes teòriques.
- Aplicar coneixements i tècniques apreses en les sessions del curs.

Requisits d'accés

Diplomatura o Grau en Infermeria.

Sortides professionals

- Atenció al malalt fràgil amb patologia crònica ingressat a àrees d'hospitalització, sociosanitàries o residencials.
- Atenció domiciliària
- Atenció primària
- Centres de dia

Contacte

Mercè Prat Martinez

Telèfon: 661501462

Correu electrònic: mprat@eug.cat

Web: http://www.tauli.cat

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

12a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1331/12
Preu: 1700 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Institut Universitari Parc Taulí Corporació Sanitaria Parc Taulí. Parc Taulí s/n 08208 Sabadell
Dates: del 26/10/2016 al 24/05/2017
Idioma de docència:
Català (70%), Castellà (30%)
Centres responsables:
Institut Universitari Fundació Parc Taulí
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Atenció Integral d'Infermeria al Malalt Fràgil amb Patologies Cròniques Complexes

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.