Postgrau en Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d’Atenció a la Dependència

Formació universitària d'especialització en atenció a la dependència i en gestió de centres i serveis residencials d'acord amb el model d'Atenció Centrada en la Persona

Continguts

Mòdul 1: l'Atenció centrada en la persona en contextos d'atenció a la dependència.
- El “model d'ACP” . Concepte. Descrivint el model.
- Les persones: els seus drets. Personalització i autonomia
- La participació: la persona, la família, la comunitat.
- Aspectes psicoafectius i relacionals
- Les intervencions
- la cura de la salut
Mòdul 2: la gestió de centres en el model d'atenció centrada en la persona
- Requisits organitzatius. I de gestió davant el model d'ACP
- El model d'ACP i la comunicació
- Planificació estratègica
- Gestió de processos estratègics, claus i de suport en un model ACP
- Indicadors de qualitat en l'ACP

Assignatura Crèdits Caràcter

L'Atenció Centrada en la Persona en Contextos d'Atenció a la Dependència

15 ECTS

Obligatòria

La Gestió de Centres en el Model d’Atenció Centrada en la Persona

15 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Curs en Atenció Centrada en la Persona en Contextos d’Atenció a la Dependència

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adaptar les bases del Model d'Atenció Centrada en la Persona (ACP) al context de residencies de Catalunya
- Oferir a les persones una atenció informada, personalitzada i individualitzada que tingui en compte els aspectes relacionats amb l'experiència vital de la persona i que garanteixi el respecte a la seva dignitat, la seva autonomia i la seva privacitat
-Fomentar i possibilitar la participació en el centre de les persones residents i les seves famílies (contexts significatius) i dels professionals des d'un enfocament cooperatiu incorporant elements como la coresponsabilitat, els processos de participació i la formació adreçada a aquesta finalitat
- Fomentar el benestar emocional de les persones residents, facilitant la comunicació amb el seu entorn proper i el personal (relacions socials) i propiciant una bona convivència en el centre.
- Garantir les intervencions professionals que requereixin les persones residents, així com la seva realització en coherència amb els principis d'atenció centrada en la persona i tenint en compte tant les persones residents com els professionals.
- Tenir cura de la salut de la persona des d'una perspectiva d'atenció integrada.
- Identificar els canvis necessaris en relació a l'ACP en la organització de la institució.
- Organitzar, planificar i gestionar un centre d'atenció a la dependència segons l'ACP.
- Liderar i gestionar un equip de treball amb el model d'ACP
- Detectar i generar els serveis necessaris per a cobrir la demanda i les necessitats de la població en contexts d'atenció a la dependència.

Competències transversals

- Demostrar interès d'aprendre i actualitzar-se permanentment.
- Evidenciar compromís ètic.
- Procedir al pensament crític i autocrític.
- Capacitat d'adaptar-se a noves situacions i entorns
- Tenir capacitat de treballar en equip i en xarxa

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d'Atenció a la Dependència

Vols rebre més informació?