Assignatura Crèdits Caràcter

Fonamentació històrica normativa de la llibertat republicana

6 ECTS

Obligatòria

Teoria econòmica, socialisme, anarquisme, ecologisme i feminisme

6 ECTS

Obligatòria

Capitalisme, treballs, sindicalisme i polítiques socials

6 ECTS

Obligatòria

Propostes i experiències de transformació política i social

6 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Diplomatura

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El diploma de postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular-se a el diploma de postgrau sencera.
- Matricular-se als diferents cursos que componen el diploma de postgrau: curs en Fonamentació Històrica Normativa de la Llibertat Republicana, Teoria Econòmica, Socialisme, Anarquisme, Ecologisme i Feminisme, Capitalisme, Treballs, Sindicalisme i Polítiques Socials,Propostes i Experiències de Transformació Política i Social i un cop superats tots, matricular-se al treball de fi del diploma.

Programes relacionats

Curs en Capitalisme, Treballs, Sindicalisme i Polítiques Socials
Curs en Fonamentació Històrica Normativa de la Llibertat Republicana
Curs en Propostes i Experiències de Transformació Política i Social
Curs en Teoria Econòmica, Socialisme, Anarquisme, Ecologisme i Feminisme

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Avaluar i utilitzar críticament les fonts i la literatura acadèmica i política que tracten les temàtiques que s'abordaran.
- Reconèixer les principals idees dels autors i autores, corrents de pensament i teories que es tractaran.
- Estudiar les experiències històriques i actuals de transformació política i social, identificant les seves conseqüències.
- Adquirir capacitat d'anàlisi i argumentació de cara a la participació en associacions polítiques i socials, institucions i administracions públiques.
- Adquirir capacitat per a relacionar la reflexió teòrica i les experiències pràctiques de transformació social i política.

Competències transversals

- Analitzar problemes complexos amb eines teòriques de la història i les diferents ciències socials.
- Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu en l'anàlisi de les temàtiques abordades.
- Tenir criteris per identificar problemes i analitzar-los, i per a formular propostes de solució.
- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores

Vols rebre més informació?