Continguts

Introducció a l'acupuntura-medicina tradicional xinesa. Bases científiques de l'acupuntura

1.Fonaments generals de la medicina tradicional xinesa.
2.Localització dels punts d'acupuntura i tècnica de punció.
3.Bases científiques de l'acupuntura. Metodologia científica per a la recerca clínica en acupuntura. Sistema fascial i Acupuntura.

Aparell locomotor i tècniques relacionades amb l'acupuntura

1.Acupuntura i dolor relacionat amb la patologia d'aparell locomotor I.
2.Acupuntura i dolor relacionat amb la patologia d'aparell locomotor II.
3.Tècniques relacionades amb l'acupuntura i acupuntura contemporània.

Psiquisme, ginecologia-obstetrícia i dietoteràpia

1.Acupuntura i psiquisme.
2.Acupuntura i dolor relacionat amb la patologia ginecològica i obstètrica. Dietoteràpia.

Dolor relacionat amb patologia mèdica i quirúrgica

1.Acupuntura i dolor relacionat amb patologia mèdica I i quirúrgica.
2.Acupuntura i dolor relacionat amb patologia mèdica II.

Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a l'acupuntura-medicina tradicional xinesa. Bases científiques de l'acupuntura

9 ECTS

Obligatòria

Aparell locomotor i tècniques relacionades amb l'acupuntura

9 ECTS

Obligatòria

Psiquisme, ginecologia-obstetrícia i dietoteràpia

6 ECTS

Obligatòria

Dolor relacionat amb patologia mèdica i quirúrgica

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Explicar les bases i fonaments de l'acupuntura per poder realitzar un tractament coherent i global de les diferents patologies.
- Descriure amb detall els diferents meridians i tècniques d'acupuntura que els professionals de la Fisioteràpia i de la Medicina han de saber per valorar i tractar patologies relacionades amb el dolor.
- Localitzar la disposició dels diferents punts d'acupuntura en una persona viva i comprendre les seves funcions.
- Descriure perquè cada punt d'acupuntura tracta un dolor concret per la seva connexió interna i relació amb els diferents meridians.
- Explicar les causes del dolor des del punt de vista de l'acupuntura.
- Explicar conceptes concrets relacionats amb l'acupuntura com: yin-yang, energia i sang, líquids orgànics, etc.
- Aplicar les diferents maniobres de puntura per realitzar un tractament correcte.
- Descriure el perquè del dolor en cada especialitat concreta i que els alumnes entenguin i practiquin les diferents tècniques de tractament per cada tipus de dolor.
- Descriure les principals disciplines en les quals es poden emprar aquesta modalitat terapèutica.
- Descriure les múltiples relacions que s'estableix en el cos humà gràcies als meridians, permetent obtenir una visió global i integradora en l'abordatge del pacient.
- Explicar tècniques complementàries que seran importants en l'abordatge global del pacient.
- Establir estratègies comunicatives que el terapeuta pugui emprar per conduir una sessió de valoració i tractament amb el seu pacient.
- Valorar al pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials, i determinar el diagnòstic en base la relació de tots ells.
- Executar, coordinar, i dirigir el pla d'intervenció del fisioterapeuta i del metge, atenent al principi d'individualitat del pacient.
- Integrar en la pràctica clínica els aspectes ètics i legals relacionats amb el tractament d'acupuntura.
- Avaluar els resultats obtinguts amb el tractament, en relacióamb els objectius marcats i amb els criteris de resultats establerts, i si és el cas, redissenyar els objectius i ajustar el pla d'intervenció o tractament.

Competències transversals

- Organitzar i planificar un tractament després de la corresponent valoració del pacient.
- Potenciar les relacions interpersonals, especialment entre metges/fisioterapeutes i pacient, aplicant estratègies en comunicació.
- Aplicar un raonament crític, per valorar els resultats obtinguts del tractament del pacient i poder modificar-ne els objectius del mateix en funció d'aquests resultats.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom en una matèria en la qual la recerca bibliogràfica resultarà fonamental per assolir els coneixements exigits.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Acupuntura i Dolor

Vols rebre més informació?