Especialització en Seguretat Alimentària

Formació professionalitzadora que capacita per implantar i auditar els principals sistemes de qualitat i seguretat en la indústria alimentària

Assignatura Crèdits Caràcter

Marc jurídic de la seguretat alimentària

6 ECTS

Obligatòria

Riscos alimentaris de tipus microbiològics

6 ECTS

Obligatòria

Riscos alimentaris de tipus químic, genètic, parasitari

6 ECTS

Obligatòria

APPC i avaluació del perill

6 ECTS

Obligatòria

Control i prevenció del risc i auditories

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer els orígens dels processos de transmissió alimentària. La seva epidemiologia i elements desencadenants.
- Identificar els sistemes APPCC.
- Avaluar els perills i els punts de control crític (APPCC)
- Dissenyar procediments de control insistint em la importància de la neteja i desinfecció.
- Aplicar sistemes que poden reduir o eliminar els agents de risc.
- Adquirir eines per a l'auditoria, avaluació i gestió del risc alimentari.
- Avaluar els sistemes de control alimentari.
- Escollir els paràmetres de nutrició, alimentació i maneig adequats per obtenir un producte de qualitat.
- Aplicar avenços tant en els coneixements teòrics com en les possibles aplicacions en la millora de la qualitat del producte.
- Identificar i intervenir per la millora de processos de la organització d'una empresa alimentària tant pel que fa referència als aspectes tècnics com als de la gestió empresarial i de mercat.
- Avaluar les implicacions de les decisions tècniques en l'economia de l'empresa i en les decisions de mercat, per tal de poder assessorar o gestionar empreses d'àmbit alimentari en un context de sostenibilitat.
- Dissenyar un pla de gestió de la qualitat i de gestió mediambiental de l'empresa alimentària.

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades referides.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió.
- Reconèixer i solventar problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals.
- Comunicar-se oralment i per escrit:
Utilitzar les terminologies científiques adequades.
Redactar informes professionals.
Escriure publicacions.
Defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització en Seguretat Alimentària

Vols rebre més informació?