Continguts

MÒDUL 1: Bases generals, concepte, i característiques de la Neuropsicologia i Neurologia de la conducta forenses en el marc legal. Mòdul general introductiu que servirà de marc teòric per al desenvolupament de la resta de continguts. Introducció als models teòrics marcs per a entendre la neuropsicologia i neurologia de la conducta forenses com a disciplina científica. Determinació del rol del neuròleg de la conducta i neuropsicòleg forense en els tribunals i introducció al tipus de peritatges existents. Inclou també l'ètica i deontologia des d'un enfoc forense.

MÒDUL 2: Nucli general de dret legal i civil. Mòdul on es profunditza en les lleis vigents en dret penal i civil, i la seva pràctica pericial. Inclou la imputabilitat o inimputabilitat en trastorns mentals o cognitius, l'encausat i la víctima; incapacitacions, invalideses i seqüeles. Per últim, es tracten aspectes bàsics en la legislació sanitària com el consentiment: ingrés voluntari, intervenció quirúrgica i esterilització.

MÒDUL 3: Nucli general d'avaluació neuropsicològica i neurològica de la conducta en l'àmbit forense. Mòdul clínic que proporciona una visió holística de l'adult a partir de la realitat epidemiològica observada. Posteriorment es presenten els fonaments neuropsicomètrics i les fases d'avaluació cognitiva. Finalment es presenten els instruments generals i específics per a una adequada avaluació neuropsicològica i neurològica de la conducta forenses.

MÒDUL 4: Nucli general de les entitats clíniques i les seves implicacions forenses. Inclou les següents patologies que poden presentar trastorns del comportament i canvis permanents de la personalitat: traumatismes cranioencefàlics, quadres degeneratius, epilèpsia, trastorns relacionals amb l'abús de substàncies, psicosis funcionals, trastorns psiquiàtrics, i altres lesions cerebrals com, accidents cerebrals vasculars, tumors, anòxies, meningitis i síndromes com fatiga crònica, fibromiàlgia i d'altres. Inclou també aspectes forenses en els trastorns cognitius i de la conducta infantil, i la discapacitat intel.lectual. En aquest mòdul es tractaran tots el temes des del punt de vista del clínic (hi participen metges o psicòlegs clínics) i des del punt de vista forense-legal (hi participen metges forenses) per a poder aprendre a rebatre possibles discrepàncies davant del tribunal.

MÒDUL 5: Nucli de la redacció de l'informe forense i la seva defensa davant del tribunal. Analitza les diferències entre l'informe clínic i el pericial. Es donen pautes per a la bona redacció de l'informe forense: estructura, llenguatge i estil, i extensió, i per a la seva bona defensa davant el tribunal. Aquest mòdul també inclou tallers pràctics per a la consolidació dels conceptes estudiats.

MÒDUL 6: Nucli de neurociència i llei. Mòdul colofó dels mòduls anteriors que inclou diferents ponències d'experts reconeguts en els temes exposats que presentaran aspectes diversos de la interacció de la neurociència i la llei.

Assignatura Crèdits Caràcter

Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Forenses en el Marc Legal

5 ECTS

Obligatòria

Introducció al dret penal i civil en l'àmbit de la neuropsicologia i neurologia de la conducta

5 ECTS

Obligatòria

Avaluació Neuropsicològica i Neurològica de la Conducta en l'Àmbit Forense

9 ECTS

Obligatòria

Entitats Clíniques i Implicacions Forenses

9 ECTS

Obligatòria

Informe neuropsicològic pericial i forense

6 ECTS

Obligatòria

Neurociència i Llei

5 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Curs en Avaluació Neuropsicològica i Neurològica de la Conducta en l'Àmbit Forense
Curs en Entitats Clíniques i Implicacions Forenses
Curs en Informe Neuropsicològic Pericial i Forense
Curs en Introducció al Dret Penal i Civil en l'Àmbit de la Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta
Curs en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Forenses en el Marc Legal

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del dret civil i penal.
- Comprendre les bases anatòmiques i funcionals de la exploració neuropsicològica, i en especial els seus aspectes qualitatius i realitzar una correcta interpretació dels resultats de les exploracions.
- Aprendre a interpretar el perfil cognitiu i conductual del pacient, en tots els seus apartats, incloent-hi les dades de conducta, atenció, llenguatge, memòria, capacitats visuoespacials, aprenentatges acadèmics, funcions executives i abstractes.
- Conèixer els principals instruments relacionats amb l'avaluació: cognitius, psicopatològics i funcionals. Aquest coneixement inclou les característiques psicomètriques generals així com la sensibilitat, especificitat i valor predictiu dels instruments.
- Ésser capaç de reconèixer la presencia de trastorns (depressió, ansietat, psicosis, trastorn obsessiu-compulsiu, etc.) en la interpretació d'una avaluació psicopatològica.
- Adquirir coneixements en els test neuropsicològics i les seves normes d'administració i puntuació. Conèixer les característiques psicomètriques generals així com la sensibilitat, especificitat i valor predictiu dels instruments.
- Avaluar l'efecte de variables que tenen impacte en els rendiments cognitius com l'edat, l'educació, la fatiga, l'efecte dels fàrmacs, trastorns sensorials i trastorns psicopatològics, en els rendiments dels tests.
- Comprendre les variables familiars, educatives i socio-culturals que poden interferir en el desenvolupament, el rendiment cognitiu i conductual.
- Aprendre a fer una correcta avaluació pericial en patologies neurològiques i neuropsiquiàtriques específiques.
- Aprendre a redactar correctament l'informe forense.
- Aprendre a defensar els informes davant d'un tribunal.

Les competències i habilitats a desenvolupar estan integrats en una sèrie de mòduls que es divideixen en assignatures i que inclouen casos pràctics. Aquesta integració constitueix la base dela subseqüent adaptació de la Diplomatura al model de l'Espai Europeu d'Educació Superior i els ECTS.

Competències transversals

- Analitzar i sintetitzar dades significatives i objectives pel desenvolupament de les seves tasques.
- Realitzar una bona organització i planificació de les tasques a realitzar.
- Resoldre els problemes determinats.
- Avaluar i discutir els resultats.
- Prendre decisions tenint en compte el resultats obtinguts.
- Saber comunicar i defensar els resultats davant dels referents.
- Saber treballar en un equip.
- Establir una bona comunicació amb els interlocutors.
- Revisar la literatura adequada en funció dels problemes a resoldre.
- Utilitzar els seus coneixements com eina de treball per a fer un ensenyament efectiu en el camp de la docència.
- Utilitzar tecnologies educatives efectives en el camp de la docència.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Forense

Vols rebre més informació?