Especialització en Ecoturisme i Guia de Natura

Formació universitària d'especialització en creació i gestió d'empreses, productes, experiències i serveis ecoturístics i de capacitació en guia de natura, amb pràctiques en empreses i institucions del sector

Assignatura Crèdits Caràcter

L’Ecoturisme i el Turisme de Natura

6 ECTS

Obligatòria

Creació i Gestió de Productes i Empreses Ecoturístiques

6 ECTS

Obligatòria

La Professió de Guia de Natura

6 ECTS

Obligatòria

Interpretació del Patrimoni Natural

6 ECTS

Obligatòria

Projecte Final

6 ECTS

Optativa

Pràctiques en Empreses o Institucions

6 ECTS

Optativa

Programes relacionats

Curs en Interpretació del Patrimoni Natural

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Al finalitzar el curs l'alumne serà capaç de:
- Conèixer els principis de l'ecoturisme i la seva aplicació pràctica
- Identificar i interpretar els diferents recursos turístics segons la seva tipologia i potencial turístic.
- Identificar oportunitats per dissenyar ofertes ecoturistiques suggestives adaptades a les noves tendències dels visitants.
- Reconèixer i valorar el patrimoni natural i cultural, analitzant les seves peculiaritats per crear nous productes ecoturístics, informar i conduir turistes i viatgers.
- Minimitzar els impactes ambientals i socials de l'activitat
- Augmentar la consciència i el respecte pel medi ambient i la cultura
- Conèixer i saber aplicar els coneixements adquirits per a exercir de guia professional de natura
- Identificar i interpretar tota la documentació que participa en aquells serveis turístics on participa la figura del guia de natura
- Analitzar els processos de serveis i els mitjans tècnics i humans, identificant els procediments en cada cas per coordinar les operacions en els serveis on aparegui la figura d'un guia de natura.
- Conèixer els principis i aplicacions de la interpretació del medi natural
- Fomentar la participació real de la població local
- Incrementar la sensibilitat dels turistes envers el territori amfitrió i el seu clima polític, cultural i social
- Crear una xarxa, dimensionada a la seva actuació professional, de persones i institucions i la industria del turisme per tal de facilitar les activitats d'ecoturisme
- Participar en fòrums per integrar els principis de l'ecoturisme en les polítiques actives de la industria i les institucions publiques del sector

Competències transversals

- Organitzar el temps a la feina, prendre decisions i resoldre problemes.
- Treballar en equip, d'expressió de compromís ètic.
- Reconèixer i orientar les diferents activitats pensant en el client intern i extern.
- Adaptar-se a les diferents situacions que es plantegen en la feina diària tant amb els proveïdors, companys de treball com amb la clientela.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització Ecoturisme i Guia de Natura

Vols rebre més informació?