• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3660/4
  • 4a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Inici: 23/09/2019
  • Final: 24/01/2020
  • Places: 40
  • Preu: 396 ¤
  • Idioma de docència: Castellà
  • Lloc: Online
A Catalunya, entrada la primera dècada del segle XXI, només el 62% de la població jove havia finalitzat la segona etapa d'educació secundària, i només una de cada dues persones que acabava els estudis continuava estudiant després de l'etapa obligatòria(Martínez, Martínez-Roca, Massot et al, 2006).

La crisi econòmica ha contribuït a que això canviï, i en els darrers anys s'observa un nombre creixent de joves i adults que reprenen els estudis per poder tenir més possibilitats de trobar feina (Serracant, P., 2013)o millorar les seves oportunitats de desenvolupament. No obstant, tant degut a circumstàncies estructurals (la situació de crisi econòmica, reforma laboral, retallades en l'Estat del Benestar, incertesa) com individuals (en la seva majoria joves i adults provinents de fracàs escolar, entre altres amb un autoconcepte i autoestima baixos), es troben en un moment de gran desorientació que, en ocasions, deriva en desesperança o, quan l'existència de recursos econòmics és gairebé inexistent, en desesperació. Aquesta situació de desorientació i desesperança no es limita però als joves sense formació bàsica, sinó que es extensiva a aquells que estan formats i que no veuen possibilitats d'accedir al mercat laboral ni un futur –laboral i personal- en el que poder creure (Càritas, 2013). Aquesta situació fa que les taxes de desafecció i abandonament segueixin essent molt elevades si es pensa en l'impacte que aquests fenòmens tenen en el desenvolupament de persones i col.lectius.

L'orientació com a pràctica pedagògica juga un rol fonamental en la prevenció de l'abandonament, la reincorporació de joves i adults a la formació i el desenvolupament d'itineraris d'èxit educatiu, en centres de secundària, de formació professional i també de formació de persones adultes però també en contextos locals de suport a la població.

És per això que, a partir de la recerca i experiència de transferència de coneixement de l'equip, es proposa un curs adreçat a desenvolupar estratègies d'orientació per a la prevenció de l'abandonament i la promoció de l'èxit educatiu en els diversos contextos en els que operen orientadors o formadors de joves o adults.

Tant els centres educatius (secundària, Formació Professional, Formació de Persones Adultes) com els professionals que operen en el context local en el marc dels diferents serveis (educació, joventut, promoció econòmica, benestar social) alerten de la gravetat i urgència del problema de l'abandonament i el fracàs formatiu i la reincidència d'aquestes situacions en part del col.lectiu jove i adult més vulnerable.

Per atendre aquestes situacions, els organitzadors del curs tenen una llarga experiència en projectes desenvolupats amb diverses institucions que han donat lloc a accions formatives i assessoraments així com al desenvolupament de programes i recursos d'orientació adreçats als professionals esmentats. Alhora, l'equip ha finalitzat una recerca sobre la temàtica (Recercaixa 2012), finalitzada el 2015, que ha permès actualitzar el coneixement i fer propostes contextualitzades específiques en matèria d'orientació.

Aquestes accions han permès constatar un conjunt de dèficits que el curs pretén sol.lucionar:
- manca de formació específica en matèria d'orientació o formació poc actualitzada
- dificultats per al desplaçament atès que són professionals que operen a tot el territori, amb horaris poc compatibles amb la presencialitat o el desplaçament per fer formació.
- manca d'accés a recursos d'orientació específics per a aquests col.lectius

No existeix en l'actualitat una oferta formativa d'aquestes característiques en el context de la UAB: en matèria d'orientació, en format online, a partir del coneixement actualitzat de recerca i de transferència de coneixement, que combini l'expertesa en l'àmbit de coneixement i l'expertesa en la seva aplicació.

El curs, de caràcte

Continguts

- El context de l'abandonament i el fracàs educatiu
- Perfils de joves i adults en situació de vulnerabilitat i risc d'abandonament
- Objectius de treball orientador en situacions de risc i abandonament
- Accions i programes d'orientació per a la promoció de l'èxit acadèmic i la prevenció de l'abandonament.
- Les accions i programes d'orientació en el marc del treball en xarxa al territori.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pedagogia Aplicada

Centres col·laboradors

Ad Infinitum Empleabilidad

Contacte

Carmen Martinez Roca

Telèfon: 935813198

Vols rebre més informació?