• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3481/8
 • 8a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 11/10/2021
 • Final: 20/12/2021
 • Places: 15
 • Orientació: Acadèmica
 • Preu: 130 €
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (10%)
 • Lloc: On line
Aquest curs és una iniciació al coneixement i la pràctica del llenguatge musical i pretén incidir en els aspectes més significatius dels seus elements a fi i efecte d'oferir eines bàsiques per tal d'entendre el contingut i l'estructura del discurs musical. Pot interessar al mestres de música, al mestres en general, els musicòlegs i qualsevol persona que vulgui tenir unes nocions bàsiques de llenguatge musical.

Continguts

Audició musical:

- L'escolta del repertori musical.
- L'anàlisi de fragments i cançons.
- La descoberta dels elements que intervenen en l'obra musical.

Entonació i interpretació:

- La mètrica musical.
- Lectura i interpretació de ritmes.
- L'entonació.
- Lectura i interpretació de melodies.

Educació auditiva

- L'escolta atenta i comprensió de ritmes i melodies.
- El reconeixement dels elements del llenguatge musical.
- Els dictats rítmics i melòdics.

Conceptualització dels elements del llenguatge musical:

- Ritme, melodia i harmonia.
- Intervals majors, menors, augmentats i disminuïts.
- Modalitat, tonalitat i atonalitat.
- Funcions tonals i acords.
- Cadències i modulacions.
- Estructura i textura del llenguatge musical.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Contacte

Joaquim Miranda Perez

Telèfon: 935811679

Vols rebre més informació?