Curs en Docència Compartida com a Instrument d'Atenció a l'Alumnat i de Formació del Professorat, a Escoles i Instituts

Presentació

La docència compartida - la col.laboració de dos professors dins l'aula- pot ser entesa des de dues vessants: com a mecanisme d'atenció a l'alumnat i com a mecanisme de formació de professorat. Els professors, igual que altres professionals, aprenen a partir de la interacció amb altres col.legues, i la col.laboració entre ells es converteix en una eina imprescindible per afavorir una pràctica reflexiva, un recurs essencial per arribar a la màxima eficàcia docent. Així doncs, la docència compartida es converteix en un instrument potent per ajudar a avançar cap a una educació més inclusiva i de qualitat.

Per tal de superar els cursos merament informatius, aquest Curs d'Especialització opta per, a partir d'una formació inicial, acompanyar parelles de docents en la posada en marxa d'experiències de docència compartida en els seus respectius centres; i per una formació en xarxa de centres, promovent l'aprenentatge entre les parelles de docents de cada centre i les parelles d'altres centres.


L'objectiu principal de la formació en aquest Curs d'Especialització és que cada centre educatiu participant implementi estructures organitzatives de docència compartida, ajustades a les seves característiques i necessitats.
Es tracta d'una formació semipresencial adreçada als membres d'equips directius, coordinadors i/o docents d'un centre educatiu i personal de suport que impulsaran la introducció de la docència compartida, facilitant la implementació i sostenibilitat en el seu centre. Per aquesta raó, s'espera la participació del centre en tres edicions de formació, sempre que ho consideri oportú, assistint cada any professorat diferent del claustre. Es demanarà una participació mínima de 2 persones per centre (màxim 4), en cada edició de formació. La Xarxa, tant en la seva vessant virtual com presencial, la dirigiran persones expertes, formadores de professorat del Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI) de la UAB.

Continguts

- La docència compartida: eina per a una educació inclusiva i de qualitat.
- Avantatges de la docència compartida per l'alumnat, el professorat i el centre educatiu. Aprenentatges que promou.
- Organització i tipologia de funcions del professorat: coordinació i presa de decisions.
- Metodologies més efectives i criteris en el disseny de les activitats que afavoreixen la docència compartida.
- Avaluació i seguiment de l'efectivitat de la DC en un aula.
- Aspectes bàsics per a la seva implementació i sostenibilitat en un centre educatiu.
- Planificació de la implementació de la docència compartida segons les característiques específiques de cada centre participant.
- Posada en pràctica de la DC dins de cada centre participant.
- Organització del seguiment i suport pel seu desenvolupament a l'aula i al centre, segons les característiques de cada centre participant.

Objectius

- Descriure la docència compartida (DC) com a mecanisme d'aprenentatge, tant per a l'alumnat com per al propi professorat.
- Promoure l'aprenentatge entre docents que dissenyen i porten a la pràctica la DC, així com entre docents de diferents centres.
- Valorar els avantatges de la docència compartida respecte altres formes d'organització, així com les dificultats o barreres que ens podem trobar en la seva implementació.

- Analitzar els elements que cal tenir en compte per introduir i fer sostenible la docència compartida en un centre educatiu.
- Promoure una actitud favorable cap al desenvolupament d'aquest recurs i despertar interès cap a la seva utilització.
- Elaborar una proposta d'implementació en el propi centre.
- Posar en pràctica la docència compartida en el centre.
- Preveure mecanismes de seguiment i avaluació de la pràctica amb la recollida d'evidències d'aprenentatge tant per part de l'alumnat com del professorat participant.
- Donar suport al centre educatiu en l'establiment d'una estructura organitzativa que permeti la sostenibilitat de la DC més enllà del període de formació.

Requisits d'accés

Disposar d'un grau, diplomatura o llicenciatura i amb interès en el camp professional educatiu.
Disposar d'un cicle formatiu, o ser estudiant de grau que acrediti que està treballant en un centre educatiu com a personal de suport.

Sortides professionals

El Curs d'especialització aporta coneixements que enriqueixen el desenvolupament professional dels participants en relació a l'ús de la docència compartida. A l'hora, permet a qui l'hagi cursat ajudar tant als equips directius com a la resta de professorat d'un centre educatiu, a implementar estructures de docència compartida.
Aporta desenvolupament professional docent i d'altres professionals que donen suport als centres educatius (auxiliars de suport, vetlladors, psicopedagogs).

Contacte

Ester Miquel Bertran

Telèfon: 935812678

Correu electrònic: Ester.Miquel@uab.cat

Curs d'especialització UAB

2a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
5 ECTS
Codi de l'estudi: 4149/2
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat Ciències de l'Educació i Online
Dates: del 05/10/2020 al 30/06/2021
Idioma de docència:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Docència Compartida com a Instrument d'Atenció a l'Alumnat i de Formació del Professorat, a Escoles i Instituts

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.