Direcció

Joan Pérez Ventayol

María del Carmen García Meilán

Professorat

Xavier Carmaniu Mainade

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Vols rebre més informació?