A A A  
PLA D'ACCIÓ PER A  LA SOSTENIBILITAT DE LA UAB
Pla d'acció per a la sostenibilitat  Pla de seguiment 

Pla de seguiment


El pla de seguiment permet fer una avaluació periòdica de la implantació del Pla d’acció, per a comprovar que se segueixen les estratègies adequades i que s’assoleixen els objectius esperats. Per aconseguir-ho, el pla de seguiment disposa d’un seguit d’eines que han de servir per a fer un monitoratge del procés d’implantació i per a avaluar l’evolució de la Universitat en matèria de sostenibilitat.

La Comissióde Seguiment de l’Agenda 21 és l’òrgan que fa el seguiment del Pla i que en supervisa el compliment.
 
 
Indicadors de seguiment
 
Els indicadors de seguiment són els instruments que permeten mesurar com avança la implantació del Pla i els efectes que té sobre l’estat de la sostenibilitat a la UAB. En els següents links podeu consultar els darrers informes anuals d’indicadors de sostenibilitat.Grau de compliment del Pla

Reflecteix els progressos que s’han fet en les tasques d’aplicació del Pla d’acció per a la sostenibilitat.Per a calcular l’índex s’estableix una puntuació anual per cada acció segons el grau d’implantació. La suma d’aquestes puntuacions ens dóna el grau de compliment anual i del conjunt del Pla. El grau de compliment s’expressa en un percentatge respecte a la puntuació màxima. 

Grau de compliment del Pla d’acció 2002-2010
El Pla d’acció local per a la sostenibilitat 2002-2010 es va estructurar en tres períodes d’implantació: 2002-2004, 2005-2006 i 2007-2010. El grau de compliment del Pla d’acció permet avaluar la implantació del Pla en cada un d’aquests períodes.
 

  2002-2004 2005-2006 2007-2010
% de compliment del Pla d’acció teòric 32 53 100
% de compliment del Pla d’acció real 31 50 74
 
 
 

Documents i publicacions

Enllaços d'interès