A A A  
PLA D'ACCIË PER A  LA SOSTENIBILITAT DE LA UAB
Pla d'acciˇ per a la sostenibilitat  Pla d'acciˇ 

Pla d'acciˇ per a la sostenibilitat


 
La finalitat d'un pla per a la sostenibilitat ambiental és disposar d’un document de referència i ambiciós que marqui les directrius de la gestió ambiental de la Universitat a mitjà termini. Aquest pla d’acció es planteja com una eina pràctica per garantir que es fa una gestió responsable dels aspectes ambientals de la UAB.

Cal tenir present que la sostenibilitat ambiental és un aspecte transversal que afecta totes les àrees i les activitats de la Universitat. Per tant, la implantació del Pla ha d’implicar tots els àmbits polítics i de gestió de la institució.

Els plans d’acció s’organitzen en una jerarquia amb tres nivells de concreció diferents. El plans s’estructuren en diverses línies estratègiques que contenen diferents programes i que es concreten en accions. Els plans també preveuen la possibilitat d’elaborar plans sectorials més específics.

 
 Pla d'acciˇ 2002-2010 
Pla d'acciˇ revisat 2007-2010
Pla d'acciˇ 2011-2015

L’any 1999 la UAB va iniciar un procés d’Agenda Local 21, seguint la metodologia municipal però adaptant-la a les característiques de la universitat. Una primera fase va consistir en la redacció de la memòria i la diagnosi ambiental que va permetre analitzar i conèixer les problemàtiques ambientals de la universitat. Posteriorment es va fer una enquesta oberta a tota la comunitat universitària per enriquir les aportacions al debat sobre la priorització dels problemes ambientals de la Universitat.

A banda de les enquestes, l’elaboració del Pla d’acció es va basar principalment en un mètode de participació assajat fins a la data en l’àmbit municipal i que a la UAB es va denominar Consells de Participació Universitària (CPU). Aquesta fase la va coordinar l’ICTA i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). Es van celebrar tres CPU temàtics per als quals es van convocar representants dels diferents col·lectius de la comunitat universitària escollits a l’atzar, a fi d’elaborar un pla d’acció amb una màxima representativitat de la voluntat comunitària pel que fa a qüestions relatives a la sostenibilitat. 

La revisió posterior del Pla d’acció per part de les unitats de gestió de la UAB i de l’equip de govern de la UAB va donar lloc al Pla d’acció local per a la sostenibilitat de la UAB i al seu respectiu Pla de seguiment.

El Pla d’acció per a la sostenibilitat de la UAB es va  presentar a la comunitat universitària el 5 de desembre del 2002 i al Consell de Govern de la UAB en la sessió de 27 de febrer de 2003.
Estructura del Pla d'acció per a la sostenibilitat 2002-2010:
4 línies estratègiques:

  1. Territori i medi natural
  2. Ús de recursos i d’energia
  3. Transport, mobilitat i accessibilitat
  4. Comunicació i sensibilització ambiental
10 programes
35 accions temporitzades (2004, 2006, 2010) i amb grau de prioritat (alt, mitjà, baix).
Document resum amb els programes i accions del Pla d'acció.

 

La Comissió de Seguiment de l'Agenda 21 és l'encarregada de fer el seguiment de la implantació del Pla d'acció.

Esquema del procÚs d'Agenda Local 21 de la UAB

Documents i publicacions

Enllašos d'interŔs