Personal UAB Personal d'administració i serveis

Criteris d'accés a la formació

A continuació es detallen els criteris d'accés a la formació, presentats i aprovats a la Comissió d'Economia i d'Organització el 23 de setembre i aprovats a la Comissió de Formació del PAS el 27 de maig de 2021, que afecten les accions de formació pròpies del Pla de formació de la UAB.

  1. El PDI funcionari o laboral, incloent personal investigador pre o postdoctoral, en servei actiu té accés a la formació, però la participació a activitats formatives estarà condicionada al període hàbil de contractació.
  1. El PAS funcionari i laboral en servei actiu a la UAB té accés a la formació, però la participació a activitats formatives estarà condicionada al període hàbil de contractació.
  1. El personal dels centres adscrits, fundacions de la UAB, empreses o institucions vinculades a la UAB (Esfera, Parc de Recerca, Hospitals, etc.) sense relació contractual o estatutària amb la UAB tenen accés a la formació sempre i quan es compleixin els requisits següents, ambdós inclosos:
    1. L’existència de places lliures
    2. El cost sigui assumit per l’ens o l’organització responsable de la seva contractació.

 

Servei actiu significa disposar d’una relació contractual o estatutària amb la UAB vigent.

La Unitat de Formació i Desenvolupament Professional vetllarà per un ús eficient i responsable dels recursos destinats a formació i, en el cas del PAS, traslladarà a la Comissió de Formació aquells casos que consideri necessari revisar.

Tingues en compte que:

  • El PDI i PAS en període d’excedència de durada no superior a tres anys per tenir cura d’un fill o familiar té accés a la formació.
  • El PDI i PAS en permís per part o adopció té accés a la formació.
  • El PDI en permís inclosos en el capítol V Títol I del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, té accés a la formació.

Els ens amb presència als centres o edificis de la UAB seran convidats a participar en el cursos sobre el pla d’actuació en cas d’emergència específic de l’edifici sense cap cost per l’empresa.