Personal UAB
Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: requisits d'accés

A continuació es detallen els criteris d'accés a la formació i la posterior selecció de participants aprovats en la Comissió de Formació, que afecten les accions de formació pròpies del Pla de formació del personal d'administració i serveis (PAS) definit des de la Unitat de Formació i mitjançant la detecció de necessitats de cada unitat o servei. Aquesta és la informació vigent aprovada per la Comissió de Formació sobre els criteris d'accés i de selecció per a la formació. És susceptible de ser modificada, si s'esdevenen canvis en aquesta matèria, per a la mateixa Comissió.

Tot el PAS que treballa a la UAB té accés a la formació:
 

1. El PAS funcionari té accés a la formació amb independència de la seva adscripció del caràcter interí o permanent.

2. El PAS laboral amb contracte indefinit té accés a la formació amb independència de la seva adscripció al capítol I o VI dels pressupostos.

3.  El PAS laboral amb contracte temporal de capítol I o VI dels pressupostos té accés a la formació si té un contracte en vigor de més d'un any o, encara que el contracte sigui de durada inferior, si té més d'un any d'antiguitat, sempre que l'acció formativa es dugui a terme en el període hàbil de contractació.

4. El PAS laboral amb contracte temporal de capítol I té accés a la formació en igualtat de condicions que la resta de treballadors sempre que formin part d'algunes de les professions considerades en l'acord per a la reducció de la precarietat signat el 12 de maig de 2006 entre el Comitè d'Empresa, l'Equip de Govern i la Gerència, (aquestes professions són auxiliar de servei, vigilant, tècnic especialista de laboratori de la branca química o sanitària, i tècnic de suport informàtic).

5. Els treballadors dels centres adscrits, fundacions de la UAB i empreses o institucions vinculades a la UAB (Esfera, Parc de Recerca, etc) tenen accés a la formació sempre que hi hagi places lliures i facin efectiu el cost proporcional de les despeses globals de cada acció formativa.

6. Els becaris no tenen accés a la formació ja que no hi ha un contracte de treball amb la UAB, excepte les accions formatives de l'àmbit de prevenció, seguretat i salut laboral de les persones, ja que la llei especifica que és obligació de l'empresa.