Personal UAB Personal d'administració i serveis

Unitat de Formació i Desenvolupament Professional: Què és, què fa?

Què és? Què fa?

La Unitat de Formació i Desenvolupament Professional és el servei que gestiona la formació del PDI i del PAS de la UAB, amb la finalitat de

impulsar una docència, recerca, una gestió i administració i uns serveis de qualitat que afegeixin valor a la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

La formació s’organitza en quatre processos clau:

1) Detectar les necessitats formatives:

Aquest és un procés que consisteix en trobar les diferències entre els coneixements, habilitats i aptituds actuals dels professionals i els que són necessaris per al desenvolupament del lloc de treball (docent, recerca i gestió)

Es fa una recerca i anàlisi i es defineix una estratègia de formació que serà útil pel desenvolupament professional.

Aquest procés s’avalua, es redissenya i es posa en marxa cada dos anys.

2) Planificar la formació: Un cop feta la detecció de necessitats, s'analitzen, es prioritzen i es transformen en accions formatives. 

Tenint en compte les característiques de cada acció, el calendari aproximat, el personal docent, el formador i el proveïdor expert, es planifiquen aquestes accions formatives i es fa un pla de formació de gener a desembre.

3) Programar les accions en un calendari

A partir d’aquest pla de formació, es fa una programació de totes les accions que es duràn a terme.

Aquesta programació es publica tres cops l’any i consta d’un nombre determinat d’accions, la planificació de l’agenda i també la informació per a la sol·licitud, l’autorització (en cas de ser de PAS) i l’acceptació per accedir al curs.

Consulta la programació vigent, en funció del col·lectiu als següents apartats: PDI o PAS.

4) Avaluació i memòria:

Un cop finalitza l’activitat  es té en compte la satisfacció i/o els aprenentatges adquirits Quan el pla anual finalitza, s'elabora la memòria que conté informació sobre què s'ha fet, com s'ha fet i com ho han valorat els usuaris finals. També facilita informació sobre quina ha estat la despesa en formació. Podeu consultar les memòries al següent apartat.

La memòria es presenta als organismes als que s’ha de rendir comptes (Equip de Govern, Equip de Gerència i Comissió de Formació, entre d’altres).

 

L’EQUIP

Unitat de l’àrea de desenvolupament professional i suport tènci, dins de la VG persones

Coordinació amb la direcció de l’Institut de Ciències de l'Educació

Coordinació amb la Coordinadora pel Desenvolupament Professional del PDI

Dividida entre l’equip tècnic que s’encarrega de la detecció de necessitats formatives, el disseny i programació d’activitats i l’avaluació d’aquestes.

Primer es reuneixen amb el responsable del col·lectiu destinatari per tal de concretar la necessitat, desprès transmeten l’encàrrec a qui serà el formador, l’assessora/col·labora per a tancar-ne el disseny tècnic, i per últim valida el disseny amb els responsables.

En la fase de disseny i programació de les activitats es defineixen els objectius; la modalitat -presencial, telepresencial, mixta o virtual-;  la metodologia: com es durà a terme l’activitat i quins recursos pedagògics s’utilitzaran; els continguts i la seva estructura; els  requisits i coneixements que han de tenir els participants i l’avaluació que es realitzarà. També s’acorden les millors dates tenint en compte les necessitats de cobertura del servei i els horaris dels destinataris.

Equip administratiu s’encarrega de l’execució de l’activitat:

publicar l’activitat, comunicar-la als seus destinataris, gestionar les inscripcions, els desdoblaments, assegurar que totes les sol·licituds estan autoritzades o denegades, revisar que el perfil dels sol·licitants encaixa amb el perfil destinatari.

En parla·lel  assegurar que es disposarà de tots els elements que es requereixen per a realitzar l’activitat: materials, aules, exercicis pràctics, etc. i es fa la reserva de pressupost a Summa.

El dia que comença l’activitat, es va fer l’obertura per assegurar que l’activitat es pot conduir amb èxit i donar la benvinguda als participants.

Un cop finalitza l’activitat, es fa el tancament presencialment a l’aula, es recullen les llistes i es registra l’assistència, es fa el pagament segons un dels processos establerts, s’envia l’enquesta de satisfacció

Les relacions amb els agents socials es canalitzen mitjançant una comissió de treball, la Comissió de Formació, i les negociadores per establir acords. La Comissió de Formació és un òrgan de debat i de construcció de propostes.

 

 

CATÀLEG DE SERVEIS

 

 • Programació d’activitats formatives: és l'oferta formativa més general, que inclou accions de millora de la docència, d’habilitats, d'ofimàtica, gestió administrativa, idiomes, prevenció, qualitat, etc organitzades directament per la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional. Tres cops l’any, es publica en bloc tota la formació que es durà a terme durant els mesos següents. Es pot sol·licitar en un període determinat previ.
 • Programació d’accions formatives a mida que es dissenyen específicament per un servei amb el que es treballa directament per definir uns continguts que donin resposta a les seves necessitats. Normalment aquests cursos no es publiquen i les persones són convocades directament a participar.

Específicament per a PDI, i vinculat a la millora docent, s’organitzen convocatòries per a rebre ajuts per organitzar formació a mida:  poden accedir a aquesta formació tots els departaments i facultats de la UAB, així com els centres adscrits. La seva durada i els seus continguts es programen a partir de les demandes de qui ho sol·licita. Es realitzen dues convocatòries anuals.

 • Programació permanent :accions que es poden sol·licitar en qualsevol moment.
 • Ajuts per a projectes de suport a la innovació docent: Es pretén fomentar la qualitat i la innovació en la docència, finançant projectes que tinguin per objecte la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge, l'avaluació dels estudiants, l’adequació dels ensenyaments a entorns combinats (presencial-virtual), etc.
 • Gestió del Premi d’Excel·lència Docent: convocatòria anual que té la voluntat de valorar l’activitat docent del professorat i d’impulsar la innovació i la millora constant de la docència universitària.
 • Organització de jornades temàtiques: CIDUI i Jornada d’Innovació Docent.
 • Gestió de la inscripció a accions externes:  ens encarreguem d’inscriure, assumir el cost, la comunicació, la gestió d’incidències a activitats formatives organitzades per entitats i organismes externs (col·legis professionals, EAPC, serveis UAB, etc.). Específic per a PAS i en la major part dirigida a llocs molt especialitzats. Abans de gestionar-ne la inscripció valorem d’idoneïtat del programa (objectius, contingut, metodologia, possibilitat d’oferir-la organitzada per la UAB). Servei dirigit específicament a PAS.
 • Gestió dels ajuts d'idiomes: Gestionem els ajuts per a PAS per a la matrícula de cursos reglats d'idiomes estrangers.
 • Emissió de certificats i l’actualització del currículum formatiu (a informació de la formació que el PAS ha realitzat fora de la nostra Unitat).
 • Gestió de la informació relativa a la formació del personal de la UAB: ens encarreguem d’elaborar informes tipus memòria i donar resposta a totes les peticions d’informació i dades de la formació que ha realitzat el PAS i el PDI.
 • Gestió de les convocatòries de formació integral derivades de l’Acord (...) per establir una oferta formativa que afavoreixi el desenvolupament professional del PAS.
 • Publicació d’experiències i eines i curació recursos
 • Elaboració recursos formatius: vídeos, manuals, espais formatius