Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: accions formatives presencials, bimodals i virtuals

Formats: presencials, bimodals i virtuals

A continuació es descriuen els principals formats de formació, utilitzats per la UFDP.

Presencials

Un percentatge important de la formació que es gestiona des de Formació és en format presencial. Tot i que els avenços tecnològics fomenten l'augment de la virtualitat, en alguns casos la interacció amb el personal formador i amb la resta de participants és un factor imprescindible per a l'aprenentatge.


Bimodals

Els cursos en format bimodal o semipresencial es defineixen a la UAB per les característiques següents:

  • Acció formativa que combina el treball virtual (amb l'ordinador) i l'assistència a sessions presencials.
  • La bimodalitat es reparteix aproximadament en un 25% de formació presencial i un 75% de formació virtual.
  • Les accions formatives bimodals es caracteritzen per tenir entre 2 hores com a mínim i 30 hores com a màxim.
  • El tutor fa el seguiment de les persones participants, proposa exercicis i els avalua.

Segons l'Acord per establir una oferta formativa i fomentar el teletreball del PAS de la UAB, el component virtual s'ha d realitzar fora de l'horari laboral.


Virtuals

Són els cursos que es desenvolupen en la seva totalitat a distància i fora de l'horari laboral.


MOOC’S (cursos en línia, oberts i massius)

L’oferta formativa online també inclou la possibilitat de realitzar cursos MOOC (cursos en línia, oberts i massius). Són cursos a distància,  accessibles a través d'Internet, als que es pot apuntar qualsevol persona i pràcticament sense límit de participants. A més dels materials d'un curs tradicional, com ara vídeos, lectures i qüestionaris, els MOOC proporcionen fòrums d'usuaris interactius que ajuden a construir una comunitat de coneixement per a les persones que hi participen. Per a més informació podeu consultar: Què es un curs MOOC?

Podeu accedir a l’oferta de cursos mitjançant la plataforma Coursera, on també trobareu cursos oferts per la UAB.

Si els continguts del curs tenen interès pel lloc de treball, des de Formació es valorarà la possibilitat d’assumir-ne el nivell de finançament del curs (alguns són gratuïts i en aquests casos s’assumiria el cost del certificat) i es fa constar a la  fitxa de formació de la persona participant. Per a què valorem la petició, abans d’inscriure-us cal que el/la  vostre/a  cap faci arribar la petició explicant la necessitat /interès del curs a la UFDP.

Si el contingut del curs no està relacionat amb el lloc de treball, es pot sol·licitar el seu reconeixement a través de la convocatòria de formació integral, sempre complint amb els requisits establerts a l’Acord entre l’equip de Govern, la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa del PAS de la UAB per establir una oferta formativa que afavoreixi el desenvolupament professional i per fomentar el teletreball del PAS a la UAB. Per a sol·licitar-ne el reconeixement és imprescindible disposar del certificat de superació del curs que acredita quina persona ha realitzat el curs.

A la següent adreça trobareu més informació sobre que cal tenir en compte a l’hora de cursar un MOOC, descripció, estructura, i altres aspectes del seu funcionament.