Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: de sol·licitant a particpant

Qui pot sol·licitar: autoritzacions i priorització

Sol·licitant és qualsevol persona que ha demanat un curs i ho serà fins que la seva sol·licitud sigui acceptada per la UFDP. A continuació, passarà a ser participant. El procés és el següent:

Primer de tot es comprova que totes les sol·licituds presentades compleixen els prerequisits, és a dir que tenen dret a la formació, que pertanyen al col·lectiu destinatari de l'acció formativa en concret i que estan autoritzades pel seu cap superior i immediat si escau.

En cas que el nombre de places ofertades en una acció formativa sigui menor que el nombre de sol·licituds, es durà a terme una priorització, que segueix els criteris que es detallen a continuació per ordre d'importància:
 

1. Que l'acció formativa sigui obligatòria o necessària per al seu lloc de treball.

2. Priorització establerta per l'administrador o administradora de centre i el cap d'àrea, servei o oficina, en funció de les necessitats del servei.

3. L'adequació dels coneixements que s'impartiran en l'acció formativa en relació amb les tasques que desenvolupa el destinatari en el seu lloc de treball.

4. Les sol·licituds dels destinataris que hagin demanat el curs en una altra ocasió i se'ls hagi denegat, sempre que compleixin amb els tres punts anteriors.

5. Les sol·licituds dels destinataris que no hagin fet mai una acció de les mateixes característiques. Si escau, la Unitat de Formació consultarà la fitxa de formació per comprovar-ho.

6. Les sol·licituds dels destinataris que hagin dut a terme la mateixa acció formativa en un nivell inferior (per exemple un curs d'idiomes o d'informàtica), per tal de facilitar la continuïtat en cursos amb diferents nivells. Si escau, la Unitat de Formació consultarà la fitxa de formació per comprovar-ho.

7. Es tindrà en compte la incompatibilitat horària amb altres cursos que faci el destinatari.

8. Les sol·licituds de les persones amb menys accés a formació (es valorarà convenientment, consultant-ho, si escau, a l'administrador o administradora de centre o al cap d'àrea o servei).

9. Es tindran en compte les necessitats de formació que hagin arribat a la UFDP.

10. Es durà a terme un repartiment equitatiu per centres, àrees i serveis, en funció de la demanda.

11. La UFDP pot anul·lar una acció formativa per motius de força major (per exemple, en cas d'indisposició del personal docent), perquè no hi ha un mínim de sol·licituds per tal de dur a terme el curs o per altres causes alienes a la UFDP que ho impossibilitin.


Situacions d'incapacitat temporal i situacions afins

Per tal d'evitar el perjudici que es pugui causar tant a l'empresa com al mateix treballador, cal determinar en cada cas quines activitats de formació són compatibles amb la situació d'incapacitat temporal i situacions afins, i l'empresa ha de valorar si el treballador afectat pot dur a terme l'acció formativa.

En funció de la tipologia i de les circumstàncies de la situació, la Universitat podria sol·licitar la certificació mèdica corresponent que acrediti que el treballador reuneix les condicions requerides per a ldur a terme la formació.

En el cas de permís de maternitat, adopció o acolliment i segons l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), tenen accés a la formació sempre que compleixin els requisits esmentats a l'apartat d'accés a la formació.

Sobre el permís de paternitat i l'excedència per violència de gènere, l'EBEP no ho recull explícitament i se l'aplica el caràcter de situació afí a la incapacitat laboral.

En cas de situacions especials no considerades, es traslladarà la consulta a la comissió general de formació.

Altres consideracions que cal tenir en compte

La Comissió de Formació podrà analitzar, si s'escau, els casos de denegació d'accions formatives.

Els ajuts del Fons de Formació Contínua (FFC) que rep la UAB són incompatibles amb els possibles ajuts individuals que provinguin del Fons Social Europeu, perquè preval l'ajut col·lectiu a l'ajut individual. També són incompatibles amb els de la Fundació Tripartita, ja que aquests s'adrecen a entitats privades.