Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: compromisos del participant

Qui pot sol·licitar: compromisos del participant

Com a participants també hi ha una sèrie de compromisos que cal complir:


- Consultar la intranet per accedir a la formació

- Facilitar la informació que calgui perquè el personal formador pugui adequar els continguts de l'acció a les característiques del grup

- Comunicar la baixa al més aviat possible i justificar-ne els motius (com a màxim 24 hores abans de l'inici del curs). D'aquesta manera, una altra persona se'n podrà beneficiar i el curs no quedarà registrat a la fitxa de la persona que se'n dóna de baixa i, per tant, el podrà tornar a demanar (és com si no s'hagués sol·licitat). En cas de renunciar al curs després del seu inici, el curs quedarà registrat a la fitxa de formació i en cas de voler tornar-lo a sol·licitar, ho haurà de fer per escrit.

- Puntualitat i assistència a la totalitat de les sessions programades

- Signar la llista d'assistència diària.  En els cas que el vostre nom no hi aparegui, cal que anoteu a mà el vostre nom, congnom i NIU i la signeu per tal de justificar la vostra assistència.

- Efectuar les proves, treballs o exercicis que el personal formador consideri oportuns per a l'aprofitament de l'acció formativa

- Assistir, com a mínim, al 75% de les sessions en el cas de formacions amb sessions presencials

- En cas de formacions organitzades per centres externs, facilitar a la UFDP una còpia del certificat d'assistència o aprofitament lliurat.

- Omplir les enquestes de satisfacció que es derivin de les accions formatives, per tal de recollir les opinions i dur a terme possibles millores.

- Si s'escau, col·laborar amb Formació per fer extensius els coneixements adquirits a altres persones o col·lectius de la Universitat.

- Comunicar urgentment a Formació qualsevol disfunció que es produeixi al llarg de l'acció formativa. A més, ens agradarà rebre les vostres opinions que ens ajudaran a millorar la nostra tasca.