Personal UAB Personal d'administració i serveis

Unitat de Formació i Desenvolupament Professional: Com ho fa?

Unitat de Formació -Com ho fa?

La gestió de la formació té quatre processos clau:

Detecció de les necessitats formatives: és un procés formal de recerca i anàlisi de dades que permet disposar d'informació per definir una estratègia de formació útil per al desenvolupament professional de les persones. La finalitat del procés és conèixer la diferència entre els coneixements, habilitats i aptituds actuals dels professionals i els que són necessaris per al lloc de treball. És un procés bianual.

El procés el posa en marxa la UFDP, posant les eines necessàries de comunicació a disposició dels caps superiors. Aquests, en coordinació amb els seus caps intermedis, analitzen les necessitats formatives dels membres del seu equip i les comuniquen a Formació. Posteriorment, la UFDP concreta els aspectes que calen a fi d'elaborar un pla de formació com més ajustat millor a les necessitats reals de l'organització i hi incorpora les necessitats estratègiques de la Universitat.

Qualsevol necessitat formativa l'han de valorar i validar el cap immediat i el cap superior corresponent, mitjançant el procés de detecció de necessitats formatives o mitjançant una sol·licitud de formació no incorporada al pla, que podeu descarregar a través de l'enllaç que trobareu al final d'aquest document.

Pla de formació: un cop feta la detecció de necessitats, s'analitzen, es prioritzen i es transformen en accions formatives que es planifiquen i es programen, estudiant les característiques de cada acció, el calendari aproximat, els proveïdors més competents, així com la priorització de necessitats i el cost aproximat per a dur-les a terme. El pla inclou l'any natural en curs (de gener a desembre).

Programacions semestrals: la programació de totes les accions formatives que formen el pla de formació es treballa en blocs trimestrals. Cada tres mesos es publica una programació, amb un nombre determinat d'accions formatives que compartiran els mateixos terminis de sol·licitud, autorització i acceptació amb la finalitat de facilitar la planificació de l'agenda dels serveis i les persones. Podeu consultar la programació vigent a través de l'enllaç que trobareu al final d'aquest document.

Avaluació i memòria: s'avalua la satisfacció i l'aprenentatge de les accions formatives. L'avaluació de l'aprenentatge es defineix segons les necessitats de cada formació.

Quan el pla anual finalitza s'elabora la memòria que conté informació sobre què s'ha fet, com s'ha fet i com ho han valorat els usuaris finals. També facilita informació sobre quina ha estat la despesa en formació. Podeu consultar les memòries a través de l'enllaç que trobareu al final d'aquest document.

La memòria es presenta a la Comissió de Formació, que es reuneix quatre cops l'any i està formada per sis membres.