Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: normativa vinculada a la formació

Assitències formatives

INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA FORMATIVA A LA UAB

El personal d’administració i serveis (PAS) és el col·lectiu de la comunitat universitària encarregat de donar suport a la Universitat, assessorar-la i assistir-la, així com d’exercir la gestió i l’administració en els àmbits necessaris per a la consecució dels fins i objectius universitaris. Quan el PAS de la UAB realitza assistències formatives en activitats de formació organitzades per la UFiDP es fa necessari ordenar les condicions i els requeriments, motiu pel qual s’ha dictat una instrucció de gerència (1/2020) i s’han publicat els barems de preus. 

Instrucció
Barem de preus