Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: formació en idiomes

Formació en idiomes


Oferta Formativa en Llengües

La Unitat de Formació i Desenvolupament Professional de la UAB és l’encarregada de gestionar la Política de formació en idiomes estrangers pel PAS de la Universitat que, aprovada l’any 1993, es concreta en dues línies de d’actuació:
 
A partir del marc d’actuació que permet la política de l’any 1993, es desenvolupen els següents productes formatius:
 

  • Ajuts d’idiomes (per a més informació veure l’apartat “Normatives”).
  • Formació específica per necessitats dels serveis

A partir del quart trimestre de l’any 2013, continuant amb el desplegament de les actuacions incloses a l’Acord entre l’equip de Govern, la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa del PAS de la UAB per establir una oferta formativa que afavoreixi el desenvolupament professional i per fomentar el teletreball del PAS a la UAB, l’Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic ha impulsat un Programa de formació en llengües estrangeres: Anglès, Francès, Alemany i Italià.

Es tracta d’un Programa de formació gratuït en llengües del nivell 1 al 7 (variable segons l'idioma i la modalitat) a realitzar fora de l’horari laboral en dues modalitats:

Modalitat virtual: fins a 2 participacions no necessàriament consecutives en el temps per nivell.
Modalitat bimodal: 1 participació per nivell.


Ajuts d'idiomes

En el marc de l'acord pres el 18 de març de 1993 per la Comissió Rectora del Servei d'Idiomes Moderns, tot el PAS té dret a un ajut econòmic per rebre formació en llengües estrangeres.

Ara mateix hi ha previstos tres procediments per gestionar aquestes subvencions. Subvencions per a formació en llengües cursada en centres externs, subvencions per a cursos regulars del Servei de Llengües i subvencions per a cursos d'autoaprenentatge del Servei de Llengües.

L'import de la subvenció per curs en cap cas excedirà el cost del 50% d'un curs del Servei de Llengües.

Per tenir dret a aquesta subvenció cal complir els requisits següents:

1.- Complir els criteris generals d'accés a la formació. Podeu consultar-los a través de l'enllaç que trobareu al final d'aquest document.

2.- Rebre la formació fora de l'horari laboral.

3.- Dur a terme un curs que el resultat sigui l'assoliment d'un nivell reglat i que sigui realitzat a un centre reconegut per l'ACLES, per l'article 1 de l'Annex X de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre o reconegut en una de les taules d'equivalència elaborades per la Generalitat de Catalunya. No se subvencionen cursos de conversa, de preparació per a la superació d'un examen, etc. Quan es parla d'assoliment d'un nivell, es prenen com a referència els cursos del Servei de Llengües de la UAB, de manera que si dos nivells d'altres entitats equivalen a un nivell del Servei de Llengües (com és el cas de la UOC), es pagaran tots dos (sense superar el límit superior del 50% del cost de la matrícula del Servei de Llengües).

4.- No es poden subvencionar nivells repetits de la mateixa llengua (veure equivalències MERC).

5.- No es pot rebre més d’una subvenció durant el mateix curs acadèmic, excepte el cas esmentat a l'apartat 3, en què dos cursos quadrimestrals duts a terme durant el mateix any acadèmic equivalen a un nivell del MECR.

6.- S'ha d'aportar tota la documentació necessària per tal de gaudir de l'ajut (formulari de sol·licitud omplert, full d'alta de proveïdor, còpia compulsada del certificat d'aprofitament del curs on s'especifiqui la correspondència amb el nivell del MECR Marc Europeu Comú de Referència emès per alguna escola o centre reconegut per l'ACLES (Associació de Centres de Llengües a l'Ensenyament Superior) o que consti en alguna de les taules d'equivalència elaborades per la Generalitat de Catalunya, còpia de la factura original del cost del curs). La devolució de l'import subvencionat s'ingressarà al compte corrent indicat en el full d'alta de proveïdors en el termini d'un mes a partir del moment en què es disposa de tota la documentació correcta per a la seva tramitació. Al final d'aquest document trobareu enllaços per descarregar i consultar tota aquesta documentació.

Formulari de sol·licitud de subvenció per curs d'idiomes a centres externs


En cas de dur a terme un curs regular al Servei de Llengües de la UAB, els requisits per gaudir de la subvenció són els mateixos però el procés s'agilitza perquè el descompte de la matrícula s'aplica directament i la gestió de la subvenció es tramita entre el Servei de Llengües i la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional. Per tal de sol·licitar aquesta subvenció, abans de realitzar la matrícula al Servei de Llengües cal emplenar el següent formulari de sol·licitud:

Formulari de sol·licitud de subvenció d'idiomes UAB-Servei de Llengües

L’Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic-UFDP rep la sol·licitud, comprova el compliment dels requisits i, en un termini inferior a una setmana, informa a la persona sol·licitant dels nivells pels quals té dret a la subvenció. Un cop informat ja es pot formalitzar la matrícula al Servei de Llengües (cal anar-hi presencialment).

Els cursos d'autoaprenentatge duts a terme al Servei de Llengües de la UAB, també tenen dret a aquest tipus de subvencions sempre que el participant acordi amb el formador o formadora que l'objectiu del curs és superar un nivell i que en el certificat d'assistència s'especifiqui el nivell que s'ha treballat. Caldrà adjuntar també el full de compromisos que l'alumne signa amb el formador o formadora. També serà imprescindible que el participant es presenti als exàmens de convocatòria oberta i assoleixi el nivell del curs d'autoaprenentatge. El procés, els requisits i l'import de la subvenció són els que es descriuen per sol·licitar subvencions per a cursos duts a terme a centres externs. Excepcionalment es pagarà també l'examen sempre que el cost total no superi el límit superior del 50% del cost de la matrícula del Servei de Llengües).

A més, es podrà demanar la compensació de les hores realitzades com a jornada efectiva de treball, en els termes establerts a l'acord per establir una oferta formativa i fomentar el teletreball del PAS de la UAB.

Idiomes al Servei de Llengües

Més informació