Personal UAB
Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: ajuts idiomes

En el marc de l'acord pres el 18 de març de 1993 per la Comissió Rectora del Servei d'Idiomes Moderns, tot el PAS té dret a un ajut econòmic per rebre formació en llengües estrangeres.

Ara mateix hi ha previstos tres procediments per gestionar aquests tipus d'ajuts. Ajuts per a formació en llengües cursada en centres externs, ajuts per a cursos del Servei de Llengües i ajuts per a cursos d'autoaprenentatge del Servei de Llengües.

L'import de l'ajut en cap cas excedirà el cost del 50% d'un curs del Servei de Llengües.

Per tenir dret a aquest ajut cal complir els requisits següents:

1.- Complir els criteris generals d'accés a la formació. Podeu consultar-los a través de l'enllaç que trobareu al final d'aquest document.

2.- Rebre la formació fora de l'horari laboral.

3.- Dur a terme un curs que el resultat sigui l'assoliment d'un nivell reglat i que sigui realitzat a un centre reconegut per l'ACLES, per l'article 1 de l'Annex X de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre o reconegut en una de les taules d'equivalència elaborades per la Generalitat de Catalunya. No se subvencionen cursos de conversa, de preparació per a la superació d'un examen, etc. Quan es parla d'assoliment d'un nivell, es prenen com a referència els cursos del Servei de Llengües de la UAB, de manera que si dos nivells d'altres entitats equivalen a un nivell del Servei de Llengües (com és el cas de la UOC), es pagaran tots dos (sense superar el límit superior del 50% del cost de la matrícula del Servei de Llengües).

4.- No es poden subvencionar nivells repetits de la mateixa llengua (veure equivalències MERC).

5.- No es pot rebre més d'un ajut durant el mateix curs acadèmic, excepte el cas esmentat a l'apartat 3, en què dos cursos quadrimestrals duts a terme durant el mateix any acadèmic equivalen a un nivell del MECR.

6.- S'ha d'aportar tota la documentació necessària per tal de gaudir de l'ajut (formulari de sol·licitud omplert, full d'alta de proveïdor, còpia compulsada del certificat d'aprofitament del curs on s'especifiqui la correspondència amb el nivell del MECR Marc Europeu Comú de Referència emès per alguna escola o centre reconegut per l'ACLES (Associació de Centres de Llengües a l'Ensenyament Superior) o que consti en alguna de les taules d'equivalència elaborades per la Generalitat de Catalunya, còpia de la factura original del cost del curs). La devolució de l'import subvencionat s'ingressarà al compte corrent indicat en el full d'alta de proveïdors en el termini d'un mes a partir del moment en què es disposa de tota la documentació correcta per a la seva tramitació.
Al final d'aquest document trobareu enllaços per descarregar i consultar tota aquesta documentació.

En cas de dur a terme un curs al Servei de Llengües de la UAB, els requisits per gaudir de l'ajut són els mateixos però el procés es s'agilitza perquè el descompte de la matrícula s'aplica directament i la gestió de l'ajut es tramita entre el Servei de Llengües i la Unitat de Formació.

Els cursos d'autoaprenentatge duts a terme al Servei de Llengües de la UAB, també tenen dret a aquest tipus d'ajuts sempre que el participant acordi amb el formador o formadora que l'objectiu del curs és superar un nivell i que en el certificat d'assistència s'especifiqui el nivell que s'ha treballat. Caldrà adjuntar també el full de compromisos que l'alumne signa amb el formador o formadora. També serà imprescindible que el participant es presenti als exàmens de convocatòria oberta i assoleixi el nivell del curs d'autoaprenentatge. El procés, els requisits i l'import de l'ajut són els que es descriuen per sol·licitar ajuts per a cursos duts a terme a centres externs. Excepcionalment es pagarà també l'examen sempre que el cost total no superi el límit superior del 50% del cost de la matrícula del Servei de Llengües).

A més, es podrà demanar la compensació de les hores realitzades com a jornada efectiva de treball, en els termes establerts a l'acord per establir una oferta formativa i fomentar el teletreball del PAS de la UAB.