Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: accions no incorporades al pla de formació

Accions formatives no incorporades al pla de formació

Què és la formació no incorporada al pla?

És tota la formació necessària per al lloc de treball, que es pot sol·licitar com a conseqüència d'una necessitat formativa sobrevinguda i que, com a tal, no es va recollir durant la detecció de necessitats formatives ni es va incloure al Pla de formació.

Qui té dret a la formació no incorporada al pla?

Tot el PAS que treballa a la UAB té dret a sol·licitar la formació no incorporada al pla, amb les especificitats establertes en els criteris generals d'accés a la formació.

Qui pot presentar una sol·licitud de formació no incorporada al pla? Com s'ha de fer?

Com qualsevol necessitat formativa, l'han de valorar i validar el cap immediat i el cap superior corresponent mitjançant el procés de formació no incorporada al pla.

La sol·licitud l'ha de presentar el cap superior del personal que ha de rebre la formació. Cal omplir el formulari de sol·licitud i presentar-lo amb les signatures corresponents a la UFDP.

Quins requisits s'han d'acreditar perquè s'analitzi la sol·licitud?

Per poder sol·licitar una formació no incorporada al pla s'han d'acreditar els requisits següents:

1. La necessitat formativa en qüestió, no haver estat considerada ni a la detecció de necessitats formatives, que anualment elabora l'Àrea de PAS, ni programada al Pla de formació de l'any vigent.

2. La formació sol·licitada ha de ser prioritària, necessària i aplicable al lloc de treball que desenvolupa el personal que l'hagi de rebre per a l'any en curs.

3. La sol·licitud s'ha de presentar complint el procés i els terminis establerts de manera que l'Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic pugui resoldre totes les peticions d'acord amb els principis d'igualtat i seguretat jurídica.

Com s'analitza la sol·licitud de formació no incorporada al pla?

Formació analitza si la sol·licitud compleix tots els requisits i n'emet un informe la idoneïtat. Aquest informe, juntament amb la sol·licitud, es presentarà a la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic, que el resol aprovant o denegant la sol·licitud. Finalment, la UFDP comunica la resolució a totes les persones participants en el procés.

Si la formació no incorporada al pla s'aprova s'incorpora al pla de formació vigent. Les persones participants hauran de complir els compromisos que tenen com a participants d'accions formatives.

Per a qualsevol consulta o suggeriment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres

Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic
Unitat de Formació i Desenvolupament Professional

Tel. 93 581 21 60
formacio@uab.cat