Personal UAB
Formació i Innovació Docent

I Premi a l'excel·lència docent 2018

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
I PREMI A L’ EXCEL.LÈNCIA DOCENT
CONVOCATÒRIA CURS 2018-2019

 

La Universitat Autònoma de Barcelona promou el I Premi a l’Excel·lència Docent amb la voluntat de valorar l’activitat docent del professorat i d’impulsar la innovació i la millora constant de la docència universitària. El plantejament d’aquest premi està orientat a identificar i valorar la trajectòria del professorat que hagi desenvolupat una activitat especialment remarcable en aquest àmbit.
 

OBJECTIUS:
 1. Reconèixer la trajectòria professional docent del professorat, així com la dedicació i la implicació per a la millora de la docència.
 2. Valorar la funció docent d’excel·lència mitjançant el reconeixement públic.
 3. Estimular i promoure l’excel·lència docent.

 
DOTACIÓ DEL PREMI:

 1. El premi tindrà una dotació econòmica de 5000€ que es destinaran a la millora docent.
 2. La candidatura guanyadora d’aquest premi serà una de les candidatures que presentarà la UAB a les distincions Vicens Vives, promogudes per la Generalitat de Catalunya, o a d'altres similars que les puguin complementar o substituir.
 3. Els candidats o les candidates premiats no es podran presentar en futures convocatòries.

 
BASES:

Candidatures:
Pot optar al premi el professorat universitari en actiu amb vinculació permanent a la UAB i amb un mínim de 10 anys de dedicació docent universitària a la UAB.
La candidatura és individual i s’hi pot optar exclusivament per nominació dels deganats o direccions de centres docents amb l’aprovació de la Junta de Facultat o la Junta Permanent.
Els deganats podran presentar més d’una  candidatura per convocatòria.
 
Procediment de sol·licitud:
La candidatura s’ha de presentar entre el 7 de febrer i el 22 de març  de la següent forma:
Previ acord dels candidats, els deganats presentaran la següent documentació:

 1. Sol·licitud de la candidatura al registre general (annex 1 enviar via registre).
 2. Informe sobre la pertinència de la candidatura al Premi, amb exposició raonada dels mèrits (annex 2 enviar a oqd.formacio@uab.cat)
El candidat o la candidata presentarà la següent documentació: 
 1. Autoinforme raonat sobre la trajectòria docent i el curriculum centrat en la docència, la formació i la innovació docent (annex 3 enviar a oqd.formacio@uab.cat).

Criteris de concessió:

 1. Informe dels degans o deganes o directors o directores de la candidatura.
 2. Autoinforme del candidat o de la candidata.
 3. Curriculum.
 4. Resultats de les enquestes dels estudiants dels darrers deu anys.
 5. Nombre i qualificació dels trams docents autonòmics.

 
JURAT:
El jurat que proposa el I Premi a l’Excel·lència Docent està format per 6 persones:

 1. Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, que el presideix.
 2. President del Consell Social, o persona en la qual delegui.
 3. Delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat.
 4. Directora de l’ICE.
 5. Coordinadora de Formació-Innovació.
 6. Representant dels estudiants a la CAA.

La Cap de l’Oficina de Qualitat Docent farà l’assessorament tècnic, amb veu però sense vot. A fi i efecte d'emetre el veredicte, el jurat pot tenir en compte els assessoraments que consideri adients i pot sol·licitar els informes que consideri oportuns.
 
Un cop hagi comprovat i valorat totes les sol·licituds, el jurat emetrà un informe raonat de la proposta de candidat o candidata al premi en funció dels criteris establerts i el president el traslladarà a la rectora per a la seva resolució. La candidatura pot ser declarada deserta.
 
RESOLUCIÓ:
La Rectora, atenent a la proposta presentada pel jurat, procedirà a la resolució del Premi a la Excel·lència Docent.

La Unitat de Formació i Innovació Docent farà pública la resolució del premi abans del dia 13 d’abril de 2019.

El I Premi a l’Excel·lència Docent es lliurarà en el marc de les jornades d’innovació docent del dia 22 de maig. Es demanarà a la persona que rebi el premi que faci una lliçó magistral.