Foundation Year

Un o dos semestres a Barcelona per a estudiants que hagin acabat l'educació secundària

Lloc: Casa Convalescència (Barcelona) o Campus UAB a Bellaterra
Idioma: espanyol
Període: entre 6 i 9 mesos
Modalitat: Presencial amb suport en línia
Més informació:
info.foundation.year.fuab@uab.cat
+34 93 433 50 60

 

Compartir

Punts forts

 • Forma als estudiants en l'idioma espanyol per assolir un nivell B2, requerit per l'accés a la universitat i formació superior.
 • Introdueix als estudiants en temes i assignatures universitàries d'interès general.
 • Ajuda a fer la transició al món acadèmic espanyol, amb assessorament per preparar la preinscripció universitària, l'homologació dels títols i processos de matrícula.
 • Un cop superat el programa, els alumnes poden optar a estudiar graus i cicles formatius a la FUAB, a la UAB i a altres universitats espanyoles.
 • En finalitzar el programa, els estudiants reben una certificació de la FUAB detallant hores, continguts i assignatures, i un certificat d'acreditació del nivell espanyol.

Presentació

El programa Foundation Year, de la Fundació UAB, té l'objectiu de preparar als estudiants internacionals que volen cursar formació superior a la UAB i a la FUAB (CFGS, Graus i Màsters), o d'altres universitats espanyoles. 

Foundation Year forma als estudiants per assolir un nivell B2 d'espanyol i assegurar les competències lingüístiques i acadèmiques per cursar formació superior amb èxit al món universitari espanyol.

Per a estudiants sense coneixement d'espanyol:

Inici al setembre de 2024. S'inclouen 20 hores/setmana de llengua espanyola durant 9 mesos, 10 sessions de seminaris impartits per docents universitaris en espanyol, 5 dies d'activitats lúdiques i visites culturals, i 3 visites guiades al Campus de la UAB i a les instal·lacions de la Fundació UAB, on es faran sessions informatives i d'orientació sobre graus per part de les facultats i escoles. 

Per a estudiants amb un nivell mínim d'A2 d'espanyol:

Inici al gener de 2025. S'inclouen 20 hores/setmana de llengua espanyola durant 6 mesos, 10 sessions de seminaris impartits per docents universitaris en espanyol, 1 dia d'activitats lúdiques i visites culturals, i 2 visites guiades al Campus de la UAB i a les instal·lacions de la Fundació UAB, on es faran sessions informatives i d'orientació sobre graus per part de les facultats i escoles. 

Tots els estudiants també faran una assignatura obligatòria, "Habilitats acadèmiques" (45 hores lectives) al mes de juny. L'assignatura donarà crèdits convalidables a l'Escola FUAB Formació, específicament en els següents graus:

Els estudiants que aprovin el programa Foundation Year podran sol·licitar l'accés als graus de la FUAB i la UAB, a més d'altres universitats, sempre i quan realitzin la preinscripció universitària i la homologació del títol d'estudis que acreditin l'accés. 

Així mateix, al finalitzar el programa amb èxit, els estudiants rebran els següents certificats:

 • Certificat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona detallant les hores lectives, continguts, assignatures, activitats i seminaris.
 • Certificat d'acreditació del nivell d'espanyol (SIELE)

Requisits d’admissió:

 • Tenir 18 anys o més el 31/12/2024.
 • Haver finalitzat el darrer any d'educació secundària (batxillerat o equivalent [EQF4]) o proporcionar un títol de grau si es vol cursar un màster.
 • Disposar d'una assegurança de salut que doni cobertura a Europa.

Programa Foundation Year 2024-2025

Els cursos de llengua espanyola s'impartiran entre setembre de 2024 i maig de 2025, i l’assignatura d’habilitats acadèmiques al juny 2025.

Seminaris*:

 • Planificació urbana i Smart Cities
 • Història de Catalunya
 • Introducció a les finances
 • Robòtica
 • Nanociències i Nanotecnologia
 • Cultura, Societat i Salut
 • Pensament crític
 • Art contemporani espanyol
 • Comunicació intercultural
 • Com funciona el cervell

Assignatura obligatòria:

*Els seminaris poden variar segons disponibilitat del professorat. 

El programa Foundation Year té una durada de 9 mesos. El curs de llengua espanyola s'impartirà entre setembre de 2024 i maig de 2025, i l'assignatura d'habilitats acadèmiques al juny 2025. Els estudiants podran incorporar-se al programa en dos períodes en funció del seu nivell d'espanyol:

 • Per a estudiants sense coneixement d'espanyol: inici al setembre de 2024 (les inscripcions s'obren a la primavera de 2024)
 • Per a estudiants amb un nivell mínim d'A2 assolit (o que tinguin nivell B1 en un test realitzat per UAB Idiomes Barcelona): inici al gener de 2025.

El preu total del programa és de 8.900€ (en el cas que l'alumne realitzi tot el programa complet de 9 mesos). Si l'estudiant ja té nivell d'espanyol (mínim A2 assolit) es podrà incorporar al programa al gener de 2025, l'import del qual serà de 6.500€ (programa de 6 mesos).

Aquesta és la relació de preus i inici de les classes d'espanyol:

 
Formació Inici Final Hores lectives Preu
Curs 9 mesos 30/09/2024 27/06/2025  Espanyol: 628 hores en total, 20 hores/setmana (setembre- desembre) Habilitats acadèmiques: 45 hores en total, 12 hores/setmana (juny) Seminaris: 20 hores  8.900€
Curs 6 mesos 07/01/2025 27/06/2025  Espanyol: 388 hores en total, 20 hores/setmana (gener- maig) Habilitats acadèmiques: 45 hores en total, 12 hores/setmana (juny) Seminaris: 20 hores  6.500€

Política de pagament

El pagament es farà en euros (€) i s'haurà d'efectuar el pagament complet abans de l'inici del programa. El mètode de pagament serà mitjançant transferència bancària. Les comissions per transferència bancària aniran a càrrec de l'estudiant. Les tarifes varien segons el país o l'entitat. Els estudiants hauran de comprovar a la seva entitat bancària que el pagament cobreix l'import total de matrícula. Les comissions que no hagin pagat a l'estudiant es carregaran a posteriori.

Els sol·licitants han de ser majors de 18 anys i haver completat els estudis d'educació secundària.

Per inscriure's, cal completar el formulari de preinscripció en línia i adjuntar una còpia compulsada del certificat d'educació secundària que certifiqui que l'hagin finalitzat.

Un cop enviada la preinscripció amb la documentació requerida, els alumnes que acreditin nivell d'espanyol rebran les instruccions per fer una prova de nivell.

Tancat el període de preinscripció, l'alumne rebrà la carta d'acceptació al programa i tindrà 15 dies per abonar l'import total del curs.

El pagament es farà en euros (€) i el mètode de pagament serà mitjançant transferència bancària. Les comissions per transferència bancària aniran a càrrec de l'estudiant. Les tarifes varien segons el país o l'entitat. Els estudiants hauran de comprovar a la seva entitat bancària que el pagament cobreix l'import total de matrícula. Les comissions que no hagin pagat a l'estudiant es carregaran a posteriori.

Un cop fet el pagament, l’alumne rebrà la carta de confirmació de matrícula i haurà d’enviar la resta de documentació (passaport vigent pel període d’estada a Espanya i assegurança mèdica). Quan rebem la documentació, s’enviarà la carta d’inscripció/visat a l’estudiant.

Nombre mínim d'estudiants: 11

Tots els estudiants estrangers que venen a una universitat catalana han d'estar coberts per una assegurança mèdica.

Si ets d'un país de fora de l'Espai Econòmic Europeu, és convenient que t'informis sobre si hi ha un acord mèdic entre la seguretat social del teu país i l'espanyola. Si és així, has de tramitar, davant de les autoritats competents del teu país, el document corresponent que et permeti accedir gratuïtament a la xarxa d'assistència sanitària pública espanyola.

En cas de renovació de l'autorització d'estada (NIE, TIE), t'has d'assegurar que aquest document substitueix l'obligació de contractar una assegurança privada de malaltia i accidents (la Seguretat Social no inclou la repatriació al país d'origen). Per a més informació, contacta amb l'ISS.

Si el teu cas no és aquest, has de contractar una assegurança mèdica privada que cobreixi tota l'estada a l'Estat espanyol.

En cas de contractar una assegurança de salut privada, ha de tenir una cobertura mínima de 100.000 euros en prestacions bàsiques (hospitalització, cobertura per repatriació al país d'origen, cobertura per la COVID-19, etc), sense carència ni copagaments.

Els estudiants que facin cursos de menys de 90 dies, si per nacionalitat no necessiten visat, viatjaran sense visat i amb la documentació que acrediti la matrícula en el seu curs. Si per nacionalitat necessiten visat, sol·licitaran un visat tipus C (Schengen) per poder entrar a Espanya i igualment hauran de portar la documentació que acrediti la matrícula en el seu curs.  

Els estudiants que portin a terme els seus estudis en els Estats membres o Estats associats Schengen i que disposin del corresponent permís o visat i assegurança mèdica, sempre que es dirigeixin al país on cursin els seus estudis, i que la entrada es produeixi durant el curs acadèmic o els 15 dies previs.  

Igualment en tots els casos s’ha de tenir en compte també els països als quals se’ls exigeix PCR, segons estableixi el Ministeri de Sanitat. 

Els ciutadans extracomunitaris que vulguin estudiar a l'Estat espanyol han de regularitzar la seva situació legal, depenent de la durada de l'estada.

Mobilitat UE: tots els ciutadans extracomunitaris que tinguin un permís de residència d’algun altre país de la Unió Europea poden entrar a Espanya sense haver de sol·licitar un visat, sempre i quan el seu permís de residència de la UE sigui vàlid durant tota l’estada. Consulta el tràmit necessari per aquesta situació aquí.

Estada de fins a tres mesos:

1) La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex II els països els ciutadans dels quals estan exempts de l'obligació de tramitar un visat per a estades de fins a tres mesos. Aquests han de complir els requisits legals inclosos en l'article 5 del Codi Schengen i, en cas que necessitin allargar l'estada, es pot sol·licitar per a un màxim de tres mesos més (per a més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri 02).

2) La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex I els països els ciutadans dels quals han de tenir un visat d'estada (tipus C) per entrar a l'Espai Schengen. Per a més informació, consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació.

Estades de fins a sis mesos:

Hi ha visats (tipus D) per estudis que permeten l'estada a l'Estat espanyol per a períodes de fins a 180 dies. Aquest tipus de visat no permet tramitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE), però sí que permet sol·licitar el número d'identitat per a estrangers (NIE), si s'acredita l'existència d'interessos econòmics, professionals o socials a l'Estat espanyol. Per a més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri 35.

Estades superiors a sis mesos:

Els ciutadans que vulguin fer estades per estudis a Espanya per més de sis mesos han de tramitar un visat per estudis de tipus D obert. Aquest tipus de visat és vàlid per a tres mesos i es disposa d'un mes des de l'entrada a l'Espai Schengen per sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE). Per a més informació, consulteu l'apartat d'autorització d'estada.

La TIE és un permís d'estada temporal vàlid per al temps que duri l'estada d'estudis a l'Estat espanyol. El permís es concedeix per a un màxim d'un any acadèmic i es renova anualment, sempre que els estudis no hagin finalitzat i es demostri un bon aprofitament del curs anterior. El document és el títol que demostra el dret legal de la persona titular a quedar-se al país.

En entrar a la Unió Europea es disposa d'un màxim de 30 dies naturals per començar el procés de sol·licitud de l'autorització d'estada per estudis. A aquest efecte, és imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta d'embarcament) o que s'obtingui el segell d'entrada a la Unió Europea en el passaport en el moment de travessar les duanes.

El visat es pot sol·licitar al consolat o ambaixada espanyols més propers a la localitat de la persona interessada.

Important: una vegada a Espanya, no és possible canviar un visat. L'únic visat vàlid és el que l'internacional no europeu obté a l'ambaixada espanyola o consolat abans de venir.

Nota important: tot document públic estranger s'ha de legalitzar prèviament i, en cas contrari, ha d'estar traduït al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud.

Per obtenir més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri  num. 9.

Pèrdua o robatori del visat: si has perdut el visat, has d'enviar una còpia de la denúncia del robatori o pèrdua (preferentment en espanyol o anglès) per fax a:

MINISTERIO DE ASUNTO EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Sección Visados
C. Ruiz de Alcorcón, 5
28071 Madrid
Fax:  91 394 86 67/69

Hi has d'incloure les teves dades personals, un domicili on vulguis que t'enviïn la confirmació del visat i una adreça de correu electrònic si vols que t'avancin una còpia d'aquesta confirmació.